Korisni tekstovi

16-250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, alejhis-selam

87. Koga je postavio Allahov Poslanik, a.s., za vođu tog pohoda, i šta je njegova svrha?

Za vođu pohoda je postavljen Hamza ibn Abdul-Muttalib, r.a., a njegova svrha je bila zaustavljanje i presretanje kurejšijske karavane iz Šama.

88. Koja je prva zastava Allahovog Poslanika, a.s., i ko je nosio?

Prva zastava koju je Allahov Poslanik, a.s., napravio je Hamzina zastava u pohodu Morska sablja koja je bila bijele boje, a nosio je Ebu Mersed Kennaz bin Husajn el-Ganevijj.

89. Koja je prva bitka u kojoj je učestvovao Allahov Poslanik, a.s., i šta je njena svrha?

Prva bitka u kojoj je Allahov Poslanik, a.s., učestvovao je bila Gazvetul-Ebva ili Veddan.U toj bici je izišao Allahov Poslanik, a.s., sa sedamdeset ljudi muhadžira suprotstavljajući se kurejšijskoj karavani, ali do bitke i ubistava nije došlo.

90. Šta je bio razlog Bitke na Bedru i kada se ona dogodila?

Razlog je presretanje kurejšijske karavane koja je bila natovarena blagom stanovnika Mekke, a dogodila se 17. ramazana, 2. godine po hidžri.

91. Koliko je bilo muslimanske vojske, a koliko nevjerničke?

Broj muslimanske vojske je bio 313, a nevjerničke vojske 1.000 boraca.

92. Ko je nosio bajrak muslimanske vojske u Bici na Bedru?

Bajrak muslimanske vojske je nosio Mus’ab ibn Umejr, r.a. Bajrak je bio bijele boje.

-          Koja je to nova metoda ratovanja koju je izumio Allahov Poslanik, a.s., u ratovanju s nevjernicima na Bedru?

Nova metoda ratovanja je bila princip safova. Ova metoda se sastojala u tome da se borci poredaju u safove kao u namazu, svejedno bili veliki ili mali safovi, tako da u prvim budu borci s kopljima u rukama ne bi li spriječili napade konjanika, a iza njih strijelci, itd.

-          Koje bio Sevad ibn Gazijje?

Sevad ibn Gazijje, r.a., je ashab koji je odstupio iz safa u toku njihovog ravnjanja po zapovjedi Allahovog Poslanika, a.s., a u ruci Allahovog Poslanika, a.s., je bila strijela bez oštrice na vrhu, pa ga je Allahov Poslanik, a.s., ubo u stomak i rekao mu: “Ispravi saff, Sevade!” Sevad odgovori: “Allahov Poslaniče! Zadao si mi bolove! Allah te je poslao iskrenim i pravednim!” Allahov Poslanik, a.s., mu reče: “Uzvrati mi, Sevade!”. Allahov Poslanik, a.s., zadiže odjeću, a Sevad pritrča i zagrli ga preko stomaka, te ga poljubi u mubarek stomak. Allahov Poslanik, a.s., ga upita: “Šta te je navelo na ovo, o Sevade?” On mu odgovori: “Allahov Poslaniče, mi se nalazimo u bici, pa sam želio da moj zadnji susret s tobom bude dodirivanje tvoje kože.” Allahov Poslanik, a.s., učini dovu za njega.

-          Koji od ashaba je ukazao Allahovom Poslaniku, a.s., na bolji strateški položaj vojske u Bitci na Bedru?

Ashab koji je ukazao Allahovom Poslaniku, a.s., na bolji strateški položaj vojske u Bici na Bedru je Habab ibn Munzir, r.a.

-          Ko je bio vođa nevjerničke vojske u Bici na Bedru?

Vođa nevjerničke vojske u Bici na Bedru je bio Ebu Džehl ibn Hišam.

Izvor: 250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, a.s.

Autor: Nesiba Mahmud Talib

Pripremila: Adela Hebibović

MUHAMMEDOVO, S.A.V.S., IME SPOMINJE SE SKUPA S ALLAHOVIM, DŽ.Š., IMENOM, KAO ŠTO JE VJEROVANJE U MUHAMMEDA, SPOMENUTA SKUPA S VJEROVANJEM U ALLAHA, DŽ.Š.

Ebu Nuajm, rahimehullah, kaže: "Od posebnosti Muhammeda, s.a.v.s., je da Allah, dž.š., u Kur'anu spominje njegovo, s.a.v.s., ime skupa sa svojim imenom, kada spominje pokornost svojih robova, njihovo griješenje, ili neke naredbe, propise i prijetnje, a sve to iz poštovanja prema svome poslaniku. "/1/

Kao primjer navešćemo nekoliko takvih ajeta:

«Pokoravajte se Allahu i Poslaniku !» /2/

«Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju.» /3/

«Obznana od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogobošcima s kojima ste zaključili ugovore ... »/4/

«. . .i proglas od Allaha i Njegova Poslanika ljudima na dan velikog hadža.»/5/

«O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas zatraži da činite ono sto će vam život osigurati . . . »/6/

«A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati. »/7/

«i koji umjesto Allaha i Poslanika Njegova i vjernika, nisu uzeli nikoga za prisna prijatelja?»/8/

«I znajte da od svega što u borbi zaplijenite jedna petina pripada Allahu i Poslaniku . . . »/9/

«O vjernici, pokoravaj te se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.»/10/

«A trebalo bi da se zadovolje onim što im daju Allah i Poslanik Njegov . . . » /10/

« . . . Allah će nam dati iz izobilja Svoga, a i Poslanik Njegov . . . »/11/

«A prigovaraju samo zato što su ih Allah, iz obilja Svog, i Poslanik Njegov imućnim učinili.»/12/

«I tako su izostali oni koji su Allahu i Njegovu Poslaniku lagali . . .»/13/

«A kad ti reče onome kome je Allah milost darovao, a kome si i ti (Poslaniče) dobro učinio . . . »/14/

U Kur'anu j e više puta spomenuto vjerovanj e u Allaha, dž. š . , skupa s vjerovanjem u Muhammeda, s.a.v.s., i tako nešto nije spomenuto ni za jednog od ranijih poslanika, a. s..

Allah, dž.š., kaže: «O vjernici, vjerujte u Allaha, i Poslanika Njegova . . .»/15/

«Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i udjeljuj te iz onoga što vam On stavlja na raspolaganje . . . »/16/

«Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim . Oni su iskreni ! »/17/

Mnogo je još ajeta u kojima se Allahov Poslanik spominje uz Allahovo, dž.š., ime što ukazuje na posebno mjesto i vrline posljednjeg Allahovo g Poslanika, s.a. v .s.

/1/ Tehzibul-hasais, str. 364.

/2/ Alu Imran, 32.

/3/ Et-Tevba, 71

/4/  Et-Tevba, l.

/5/  Et-Tevba, 3.

/6/ El-Enja!, 24.

/7/  El-Džin, 23.

/8/  Et-Tevba, 16 .

/9/ El-Enfal, 41 .

/10/  En-Nisa', 59.

/11/ Et-Tevba, 59

/12/ Et- Tevba, 74

/13/ Et-Tevba, 90

/14/ El-Ahzab, 37

/15/ En-Nisa ', 136

/16/ El-Hadid, 8

/17/ El-Hudžurat, 15

Adabi lijepog odnosa prema rođacima

Održavanje rodbinskih veza je djelo sa kojim je Uzvišeni Allah zadovoljan i za koje daje nagradu na ahiretu, a ono je uzrok povećanja nafake i imetka na dunjaluku. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao:

"Ko voli da mu se poveća opskrba i produži život neka održava rodbinske veza." (Buharija, Knjiga o adabima)

 Pod rodbinskim vezama se podrazumijeva srodstvo po porijeklu i po taštinstvu. Obaveza muslimana prema rođacima je: činiti im dobročinstvo, biti milostiv, blago postupati prema slabijim, udjeljivati siromašnijim, ukazati počast imućnom, obići bolesnog, voditi računa o njihovom stanju i čuvati se prekidanja veza sa njima i ako oni prekinu, jer u tome je žestoka prijetnja – zabrana ulaska u Džennet. Prenešeno je  od Džubejr ibn Mut'ima r.a. da je čuo Vjerovjesnika s.a.v.s. da je rekao:

 "Neće ući u Džennet onaj ko kida rodbinske veze." (Buharija, Knjiga o adabima)

Ako je rođak komšija, njegovo pravo je jače od onog koji nije komšija, jer on ima pravo komšiluka i pravo srodstva. U tom smislu Allah dž.š. kaže:

 "I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromašnima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim." (En-Nisa 36.)

Zbog toga se daje prednost u pravu izdržavanja bližnjem u odnosu na daljnjeg, pa bliži rođak ima veće pravo nego daljnji rođak. Allah dž.š. kaže:

 "Pitaju te kome će udjeljivati. Reci: 'Imetak koji udjeljujete neka pripadne roditeljima, i rođacima.'" (El – Beqare 215.)

Islam oporučuje da se održavaju rodbinske veze, pa makar srodstvo bilo sa nevjernikom, jer Abdullah ibn 'Amr ibn El-'As r.a. kaže da je čuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je rekao: "Zaista, rodbina mog oca nisu moji prijatelji, nego su moji prijatelji Allah i dobri vjernici, međutim oni su moji rođaci, pa održavam sa njima rodbinske veze čineći im dobročinstvo koje priliči rodbini." (Buharija, Knjiga o adabima)

Razmišljaj i budi zahvalan

Čovjek bi svakako trebao mnogo razmišljati o blagodati koja mu obilno dolazi sa svih strana. "Ako vi budete brojili Allahove blagodati, nećete ih nabrojiti" (En‐Nahl, 18).

Ove blagodati ogledaju se u zdravlju tijela, sigurnosti u državi, hrani i piću, zraku i vodi. Ti posjeduješ ovaj svijet, a to ne osjećaš. Vladaš životom, ali to ne znaš."...i da vas darežljivo obasipa milosču Svojom, i vidljivom i nevidljivom?" (Lukman, 20).

Imaš oči, jezik, usne, ruke i noge: Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete!" (Er‐2Rahman, 13). Misliš da blagodat hodanja nije velika stvar, pogledaj u invalide bez nogu, ili bar jednog stopala! Zar misliš da tvoj čvrst san ne vrijedi ništa, dok bol sprečava mnoge ljude da spavaju? Ti puniš svoj stomak slasnim jelima, i piješ hladnu vodu, dok mnogi zbog bolesti ne mogu ni jesti ni piti? Razmisli o svom sluhu naspram gluhoće, o svom vidu naspram sljepoće, o zdravoj koži, koja nije ni spržena ni zaražena, i o bistrini svoga uma koji nije zahvatilo ludilo.Da li bi samo vid zamijenijo za planinu zlata? Da li bi svoj sluh prodao za dvije poljane pune srebra? Da li bi svoj jezik dao za prekrasne palače i dvorce, i bio nijem zbog toga? Želiš li ruke odsjeći za smaragdne ogrlice? Znaj da te okružuju nebrojene blagodati i beskrajna dobrota. No, ti to ne shvataš. Život ti je pun tuge, briga i nedaća, a imaš vrućeg hljeba, hladne vode za piće, miran san i potpuno zdravlje. Razmišljaš o onome što nemaš, a nezahvalan si na onome što imaš. Rastrgan si zbog određenih materijalnih gubitaka, a u ruci držiš ključeve sreće, posjeduješ sehare dobra, talenta i blagodati. Stoga, razmišljaj i budi zahvalan: "A u vama su ajeti, zar ne vidite!?!" (Ez‐Zarijat, 21).

Razmisli o sebi, svojoj porodici, domu, radu, zdravlju, prijateljima i svijetu oko sebe. "Oni priznaju da je blagodat od Allaha, pa je poslije poriču." (Eh‐Nahl, 83)

Izvor: Aid El-Karni, Ne Tuguj

Adabi lijepog odnosa prema komšijama

"I Allaha obožavajte i nikoga Njemu ravnim ne činite! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromašnima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima-namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu." (En – Nisa 36)

Islam je dao komšiji velik  značaj, to potvrđuju riječi Allahovog Poslanika s.a.v.s.: "Džibril mi je toliko preporučivao da pazim na komšiju, da sam mislio da će ga uvrstiti među nasljednike." (Muslim, Knjiga o dobročinstvu i održavanju rodbinskih veza i adabima)

Islam podstiče na lijep odnos prema komšiji. Neke od dužnosti prema komšijama su:

1. Ne uznemiravati ga ni riječima ni postupcima, jer je islam zabranio sve ono čime se uznemirava komšija. U tom smislu prenosi Ebu Hurejre r.a., da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ne uznemirava svoga komšiju." (Buharija)   Nije dozvoljeno da ga uznemirava, da baca u njegovo dvorište smeće, da ga psuje i vrijeđa, da ga ljuti, da baca pogled na ono što je zabranjeno (žensku čeljad i slično) žudeći za tim, ili da nasrne na njegovu kuću u njegovom odsustvu ili prisustvu.

2. Činiti mu dobročinstvo, uvažavati ga i cijeniti koliko je to moguće, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao: "Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka bude susretljiv prema svome komšiji." (Muslim)

3. Raspitivati se o njegovom stanju i učestvovati sa njim u hranjenju i odijevanju. O ovome nam govori Ebu Zerr r.a. prenoseći da mu je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Kada kuhaš mesnu čorbu, dolij malo više vode, pa od nje podijeli i svojim komšijama.  (Muslim)

 Izvor: Ahlak muslimana – ponašanje i moral svakog muslimana