Korisni tekstovi

Musa i Hidr

Uzvišeni Allah kaže: "A kada Musa reče momku svome: 'Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora, ili ću dugo, dugo ići.' I kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaj u, zaboraviše na ribu svoju, pa ona u more kliznu. A kada se udaljiše, Musa reče momku svome: 'Daj nam užinu našu, jer smo se od ovog našeg putovanja umorili.' 'Vidi!' - reče on ' kad smo se kod one stijene svratili, ja sam zaboravio onu ribu - sam šejtan je učinio da je zaboravim, da ti je ne spomenem - mora da je ona s kliznula u more; baš čudnovato!' 'E, to je ono što tražimo!' - reče Musa, i njih dvojica se vratiše putem kojim su bili došli, i nađoše jednog Našeg roba kome smo milost Našu darovali i onome što samo Mi znamo naučili. 'Mogu li da te pratim' - upita ga Musa - 'ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen?' 'Ti sigurno nećeš moći sa mnom izdržati' - reče onaj - 'a i kako bi izdržao ono o čemu ništa ne znaš?' 'Vidjećeš da ću strpljiv biti, ako Bog da' - reče Musa - 'i da ti se neću ni u čemu protiviti.' 'Ako ćeš me već pratiti' - reče onaj - 'onda me ni o čemu ne pitaj dok ti ja o tome prvi ne kažem! ' I njih dvoj ica krenuše. I kad se u lađu ukrcaše, onaj je probuši. 'Zar je probuši da potopiš one koji na njoj plove? Učinio si, doista, nešto vrlo krupno!' 'Ne rekoh li ja' - reče onaj - 'da ti, doista, nećeš moći izdržati sa mnom?' 'Ne karaj me što sam zaboravio' - reče - 'i ne čini mi poteškoće u ovome poslu mome!' I njih dvojica krenuše. I kad sretoše jednog dječaka pa ga onaj ubi, Musa reče: 'Što ubi dijete bezgrješno, koje nije nikoga ubilo! Učinio si, zaista, nešto vrlo ružno!' 'Ne rekoh li ja tebi' - reče onaj - 'da ti, doista, nećeš moći izdržati sa mnom?' 'Ako te i poslije ovoga za bilo šta upitam' - reče - 'onda se nemoj sa mnom družiti. Eto sam ti se opravdao!' I njih dvojica krenuše; i kad dođoše do jednog grada, zamoliše stanovnike njegove da ih nahrane, ali oni odbiše da ih ugoste. U gradu njih dvojica naiđoše na jedan zid koji tek što se nije srušio, pa ga onaj prezida i ispravi. 'Mogao si' - reče Musa - 'uzeti za to nagradu.' 'Sada se rastajemo ja i ti!' - reče onaj - 'pa da ti objasnim zbog čega se nisi mogao strpiti.' 'Što se one lađe tiče - ona je vlasništvo siromaha koji rade na moru, i ja sam je oštetio jer je pred njima bio jedan vladar koji je svaku ispravnu lađu otimao; što se onoga dječaka tiče - roditelji njegovi su vjernici, pa smo se pobojali da ih on neće na nasilje i nevjerovanje navratiti, a mi želimo da im Gospodar njihov, mjesto njega, da boljeg i čestitijeg od njega, i milostivijeg; a što se onoga zida tiče - on je dvojice dječaka, siročadi iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio dobar čovjek i Gospodar tvoj želi, iz milosti Svoje, da oni odrastu i izvade blago svoje. Sve to ja nisam uradio po svome rasuđivanju. Eto to je objašnjenje za tvoje nestrpljenje!'" (El-Kehf, 6o.-82.)

Neki od sljedbenika Knjige kažu: "Onaj koji je susreo Hidra je bio Musa ibn Miša ibn Jusuf ibn Ja'kub ibn Ishak ibn Ibrahim" Ali, najvjerodostojnije je mišljenje da je to bio Musa ibn Imran, a. s., poslanik poslan od Allaha Izraelićanima. Prenosi imam El-Buhari: "Rekao mi je El-Hamidi od Sufjana, od Amra ibn Dinara, od Se'ida ibn Džubejra, koji kaže: 'Rekao sam Ibn-Abbasu: 'Nevf Bikalija smatra da gore spomenuti Musa (drug Hidrov) nije Musa lzraelićanin (nego da je to drugi Musa) .' 'Slagao je neprijatelj Božiji', rekao je Ibn-Abbas, jer je nama pričao Ubejj ibn Ka'b da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: 'Dok je vjerovjesnik Musa držao govor Izraelićanima, upitali su ga: 'Ko je najznaniji?' 'Ja sam najznaniji' - odgovorio je, pa ga je Allah, dž.š., ukorio što znanj e nije pripisao Allahu, dž.š. Objavio mu je: 'Ima jedan Moj rob na sastavu dva mora i on je znaniji od tebe. ' 'Bože! ', reče Musa, 'Kako da se sa njim sastanem?' 'Stavi ribu u torbu', bi mu rečeno, 'i gdje je izgubiš, tu je on. ' I on krenu na put. Sa njim j e krenulo i njegovo momče ]uš u 'a ibn Nun, nosio je ribu u torbi i, kada su stigli do jedne stijene, naslonili su na nju svoje glave i zaspali. Riba se nečujno izvukla iz torbe i zasjekla sebi put u moru. Allah je zaustavio vodenu struju putem kojim je plivala riba, pa je voda bila poput obruča oko ribe. Kada su se probudili momak je zaboravio obavijestiti Musaa o tome. Nastavili su da putuju preostali dio dana i noći i, kada je svanulo, Musa reče svome pratiocu: 'Daj nam naš doručak! Zaista nas je od ovog našeg putovanja spopao umor.' Musa nije osjetio umor dok nije prešao naređeno mu područje. Tada mu reče momče:· 'Vidi! Kad smo se PRIČE tz KuR'ANA kod one stijene svratili, ja sam zaboravio onu ribu.' Poslanik doda: 'To je ribi bio put, a Musau i dječaku čuđenje.' 'E, to je ono što tražimo!' - reče Musa.' Potom su se povratili slijedom svojih tragova. Kada su došli do one stijene, kad tu čovjek pokriven odijelom. Musa nazva selam, a Hidr reče: 'Odakle u tvojoj zemlji selam?' 'Ja sam Musa', reče on. 'Musa lzraelićanin?', upita. 'Da', odgovori Musa. 'Mogu l i da te pratim', upita Musa, 'da me poučiš onom znanj u kojem si ti poučen?' Hidr odgovori: 'Musa, ti se nećeš moći kod mene strpiti! Ja imam znanje od Allaha kojem me On poučio, koje ti ne poznaješ, a ti imaš jednu vrstu znanja kojem te Allah poučio, koju ja ne poznajem.' Musa reče: 'Naći ćeš me da sam, ako Bog da, strpljiv i neću ti se ni u čemu suprotstavljati.' Krenuli su n put i išli morskom obalom. Svoje lađe nisu imali. Tada pokraj njih naiđe jedna lađa i oni zamoliše da i njih povezu. Oni koji su bili na lađi prepoznaše Hidra, pa ih besplatno povezoše. Nisu dugo plovili, a Hidr nogama izbi jednu dasku. Musa mu reče: 'Besplatno su nas povezli, a ti si probio lađu kako bi potopio njene putnike? Doista si golemu stvar učinio!' 'A zar ti nisam rekao da se ti sa mnom nećeš moći strpjeti!?', kaza on. 'Ne grdi me za ono što zaboravim', reče Musa, 'I ne čini da me u stvari ovoj mojoj teškoća snalazi!' Poslanik, a. s., reče: 'To je bio prvi Musaov zaborav.' Prenosilac dalje kazuje: 'I doletje vrabac na pramac lađe i jednom ili dvaput zahvati kljunom vode, a Hidr reče: ' Moje i tvoje znanje u odnosu na Allahovo je koliko je ovaj vrabac umanjio vode iz ovog mora.' Potom su izašli iz lađe i krenuli dalje i naišli na dječaka koji se igrao sa djecom. Hidr ga zgrabi za glavu odozgo i rukom mu otkide glavu. Musa reče: 'Što ubi dijete bezgrj ešna, koje nije nikoga ubilo?! Učinio si doista, nešto vrlo ružno!' ' Nisam li ti rekao', reče Hidr, 'da ti, doista, nećeš moći izdržati sa mnom?' Poslanik reče: 'Ovaj događaj je bio teži od onog prvoga.' 'Ako te i poslije ovoga za bilo šta upitam', reče, 'onda se nemoj sa mnom družiti. Eto sam ti se opravdao.' Krenuli su dalje i kad dođoše do jednog grada, zamoliše stanovnike njegove da ih nahrane, ali oni odbiše da ih ugoste. U naselju naiđoše na jedan zid koji tek što se nije srušio, pa ga ovaj prezida i ispravi. ' Mogao si', reče Musa, 'uzeti za to nagradu'. 'Ovo je rastanak između mene i tebe', reče Hidr. 'Sada ću te obavijestiti zbog čega nisi mogao da se strpiš.' Poslanik, sallalHihu 'alejhi ve sellem, zatim je rekao: 'Bilo bi nam drago da se Musa strpio, Allah mu se smilovao, pa da nam Allah objavi kazivanje o tome šta se sve između njih dvojice dogodilo.' " (Buhari)

Uzvišeni Allah kaže: "A što se onoga zida tiče - on je dvojice dječaka, siročadi iz grada." Es-Suhejli je kazao: "Oni su bili Esram i Sarim, sinovi Kašiha.'' "A pod njim je zakopano njihovo blago", tj. blago je bilo zlato ili neka vrsta znanja. Kako bilo, najvjerovatnije mišljenje je da je to neka vrsta znanj a ispisana na zlatnoj ploči. El-Bezzar je rekao: "Pričao mi je Ibrahim ibn Se'id ElDževheri koj i prenosi od Bišra ibn El-Munzira, od ElHarisa ibn Abdullaha El-Jahbesij a, od Ijada ibn Abbasa El-Gassanija, od lbn-Hudžejre od Ebu-Zerra, koji kaže: 'Blago spomenuto u Allahovoj Knjizi, Časnom Kur'anu, bila je čvrsta zlatna ploča na kojoj je bilo zapisano: 'Čudim se onome koji potvrdi vjerovanje u Allahovo određenje, a potom se pretjerano trudi; i čudim se onome koji se prisjeća džehenemske vatre, a potom se smije; i to čudim se onome koji se prisjeća smrti, a potom postaje nemaran o značenje riječi 'Nema boga osim Allaha'." Ovako se prenosi od El-Hasana El-Basrija, Omera oslobođenog Efrehovog roba i Dža'fera Es-Sadika. Uzvišeni Allah kaže: "Otac njihov je bio dobar čovjek", tj. njihov sedmi ili deseti djed. Svakako, ovo dokazuje da očevo dobročinstvo koristi njegovoj djeci i njihovoj djeci. Uzvišeni Allah kaže: " ... iz milosti Svoje", ovo je tekstualni dokaz da je Hidr bio poslanik i da nije ništa činio iz svoje vlastite želje, već mu je naređeno od Svemogućeg Allaha.

Hidrovo ime, loza i poslanstvo: Da li je Hi dr još uvijek živ?

Stvarno ime, loza i položaj Hidra su sporni. Ovo se može dodati vrlo važnom pitanju: Da li je on još uvijek živ? El-Hafiz Ibn Asakir kaže: "Kaže se da je on Hidr, sin Adema, a. s." Ibn-Kutejbe kaže: "Njegovo ime je bilo Belija - ili Ajlija - ibn Meleka n ibn Fali g ibn A bir ibn Šalih ibn Erfahešd ibn Sam ibn N uh, a. s." Ismail ibn Ebu-Uvejs kaže: "Njegovo je ime bilo ElMu'ammer ibn Malik ibn Abdullah ibn Nasr ibn El-Ezd." Drugi kažu: "On je Hadrun ibn Amjajil ibn Jafez ibn El-Ajs ibn Ishak ibn Ibrahim, a. s." Postoji veoma mnogo drugih mišljenja koja se odnose na njegovo ime i lozu. Imam Buharija kaže: "Kazao mi je Muhamed ibn Se' id El-Asbehani od Ibn El-Mubareka od Mu'ammera od Hemmama od Ebu-Hurejre, Allah mu se smilovao, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: 'Hidr je nazvan tim imenom jer je sjedio na suhoj travi koja se odjednom zazelenje.' " Kabisa prenosi od Es-Sevrija od Mensura od Mudžahida, koji kaže: " Hidr je tako nazvan jer bi sve oko njega postalo zeleno kada bi stao na namaz.'' Ranije je navedeno da su se Musa, a. s., i Jušu'a vratili nazad prateći svoje tragove, dok nisu stigli do stijene. Tamo su vidjeli čovjeka prekrivenog zelenom odjećom (ili koji se bio pokrio svojom odjećom) . Musa ga je poselamio. Hidr mu je odgovorio rekavši: " Kako postoji selam u tvojoj zemlji?" Musa je rekao: "Ja sam Musa." On je upitao: "Musa od Izraelićana?" Musa je potvrdno odgovorio i dodao: "Mogu li te slijediti, tako da me podučiš o znanju kojem si ti pod učen..." Ovo kazivanje ukazuje na njegovo poslanstvo u četiri stajališta:

Prvo: Uzvišeni Allah kaže: " ...i nađoše jednog Našeg roba kome smo milost Našu darovali i onome što samo Mi znamo naučili." (El-Kehf, 65.)

Drugo: Musa kaže Hidru: " 'Mogu li da te pratim' - upita ga Musa - 'ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen?' 'Ti sigurno nećeš moći sa mnom izdržati' - reče onaj - 'a i kako bi izdržao ono o čemu ništa ne znaš?' 'Vidjećeš da ću strpljiv biti, ako Bog da' - reče Musa - 'i da ti se neću ni u čemu protiviti.' 'Ako ćeš me već pratiti' - reče onaj - 'onda me ni o čemu ne pitaj dok ti ja o tome prvi ne kažem!'" (El-Ke hf, 66.- 70.) Tako, da on nije poslanik, Musa mu se ne bi obraćao na taj način, niti bi se on Musau obraćao na takav način. Musa je zatražio njegovo društvo zato što je želio naučiti nešto od znanja koje Hidru dato od Svemogućeg Allaha, a koje Musa, a. s. , nije imao. Da je Hidr bio neko drugi, a ne poslanik, on ne bi bio nepogrješiv. Tako, Musa ne bi bio oduševlj en da ga prati, jer je Musa bio častan vjerovjesnik i nepogrješivi poslanik. Da je Hidr bio išta drugo doli vjerovjesnik, Musa ne bi otežavao sebi tražeći ga osamdeset godina. Kada je susreo Hidra, Musa ga je visoko poštovao i slijedio ga poslušno kako bi stekao što je moguće više božanskog znanja.

Treće: Hidr je namjerno ubio dječaka. On to ne bi učinio, osim sa nadahnućem od Svemogućeg Allaha, Koji mu to naređuje. Ovaj događaj može stajati kao poseban dokaz da je Hidr bio poslanik. Isto tako može stajati kao dokaz da je on bio nepogrješiv. Hidr je ubio dječaka jer je bio nadahnut (od strane Allaha) da će dječak biti nevjernik kada odraste i da će ga njegovi roditelji slijediti zbog svoje velike ljubavi prema njemu. Stoga ga je ubio da sačuva vjeru njegovih roditelja. Ovo upućuje na to da je on bio nepogrješivi poslanik.

Četvrto: Kada je Hidr protumačio i objasnio Musau sva djela koja je učinio, i sve mu razjasnio, dodao je: " ... iz milosti Svoje, da oni odrastu i izvade blago svoje. Sve to ja nisam uradio po svome rasuđivanju", tj. ja to nisam učinio svojim htijenjem, naprotiv, bilo mi je naređeno božanskim nadahnućem.

Da li je Hidr još uvijek živ?

Većina učenjaka kaže: "Hidr je još uvijek živ, zato što je on bio taj koji je ukopao Adema, a. s. , nakon potopa i tako se dova Adema, da će dugo živjeti onaj ko ga ukopa, odrazila na njega." Neki ljudi kažu: "On je još uvijek živ, jer je pio sa Izvora života." Postoji veoma mnogo predaja i kazivanja na kojima temelje svoje mišljenje oni koj i smatraj u da je Hidr još uvijek živ. Ali, sve predaje i hadisi, koji se odnose na ovo pitanje, slabi su i izmišljeni, a oni, koji ih prenose, nisu nepogrješivi. Abdurrezzak kaže: "Rekao mi je Ma'mer da je EbuSe' id El-Hudri rekao: 'Jednog dana nam je Allahov Poslanik pričao dugo kazivanje o Dedždžalu i među stvarima koja nam je ispričao je bilo: 'Doći će Dedždžal, i bit će mu zabranjeno da prođe planinske klance oko Medine. On će se ulogoriti u jednom od slanih područja kod Medine i tamo će mu se pojaviti čovjek koji će biti najbolji ili jedan od najboljih ljudi. On će reći: 'Ja svjedočim da si ti Dedždžal o kojem nam je govorio Allahov Poslanik.' Dedždžal će reći (okupljenima): 'Pogledajte, ako ja ubijem ovog čovjeka, a zatim ga proživim, da li ćete imati ikakve sumnje u moju tvrdnju?' Oni će odgovoriti: 'Ne.' Tada će Dedždžal ubiti tog čovjeka, a zatim će ga proživi ti. Čovjek će kazati: 'Tako mi Allaha, sada te prepoznajem više neko ikad! ' Dedždžal će zatim htjeti da ga ubije (ponovo) , ali mu neće biti data moć da to učini.' " Ma'mer je rekao: " Kazano mi je da je Hidr čovjek koji će stati pred Dedždžala i da će njegov vrat tog dana biti pokriven mesingom." Šejh Ebu-1-Feredž ibn El-Dževzi je odbacio sve ove hadise i dokazao da su oni izmišljeni i da su njihovi lanci prenosilaca slabi i ništavni. Među onima koji tvrde da je Hidr umro bili su imam Buharija, Ebu-1-Hasan ibn ElMunadi i šejh Ebu-1-Feredž ibn El-Dževzi. Oni su se oslanjali na tekstualne dokaze koji slijede: Uzvišeni Allah kaže: "Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan; ako ti umreš, zar će oni dovijeka živjeti?" (El-Enbija', 34.) Prema tome, ako je Hidr bio ljudsko biće, na njega bi se odnosila ova zakonitost: ko je smrtan, taj mora i umrijeti. Uzvišeni Allah kaže: "Allah je od svakog vjerovjesnika kome je Knjigu objavio i znanje dao - obavezu uzeo: 'Kad vam, poslije, dođe poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati? Da li pristajete i prihvatate da se na to Meni obavežete?' - Oni su odgovorili: 'Pristajemo!' - 'Budite, onda, svjedoci' - rekao bi On -, 'a i Ja ću s vama svjedočiti."' (Ali Imran, 81.)

IbnAbbas, r. a., kaže: "Allah je uzeo zavjet od svih poslanika da vjeruju u Muhammeda i podrže ga ako se pojavi tokom njihovog života. Pored toga, trebali su uzeti prisegu od svojih naroda da vjeruju u njega i da ga podrže na isti način. Prema tome, da je Hidr poslanik ili valija (zaštitnik ili čuvar) , on bi učestvovao u toj prisezi, i da je bio živ za vrijeme Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, on bi ga slijedio i dao mu prisegu, iskazuj ući odanost i potpunu vjeru." Imam Ahmed kaže: "Kazao mi je Šurejh ibn En-Nu'man od Hašima, od Mudžalida, od Eš-Ša' bija, od Džabira ibn Abdullaha, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: 'Tako mi Onoga u Čijoj je Ruci moja duša! Da je Musa živ, on bi samo mene slijedio.' " Odlučujuće je mišljenje da raniji kur'anski ajet ukazuje na to da bi svim poslanicima, da su kojim slučajem bili živi u vremenu kada se pojavio Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, bilo naređeno da ga slijede i postupaju po njegovom Šerijatu. Tokom noćnog putovanja, on, sallallahu 'alejhi ve sellem, je bio uzdignut iznad svih njih Kada su se spustili u Jerusalem, a bilo je vrijeme namaza, njemu, salla!Uihu 'alejhi ve sellem, bilo je naređeno da ih predvodi u namazu. Ovo ukazuje na to da je on Najveći imam i Posljednji poslanik, najčasniji i najpoštovaniji, neka Allah njemu i svim vjerovjesnicima i poslanicima daruje Svoju milost. Prema tome, da je Hidr bio živ, on bio ujedinio snage sa poslanikom Muhammedom, sallallahu 'alejhi ve seilem, i slijedio bi njegovu vjeru u svakom, i najmanjem, detalju. Tako je i sa poslanikom Isaom, a. s., kada bude sišao na kraj u vremena, kada će vladati cijelim svijetom u skladu sa ovim časnim šerijatom - Šerijatom poslanika Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem. Kako bilo, ne postoji ništa da potvrdi da se Hidr susreo sa poslanikom Muhammedom, sallallahu 'alejhi ve sellem, bilo kojeg dana ili prisustvovao nekoj borbi uz njega protiv mnogobožaca ili nevjernika. Na dan kada se dogodila Bitka na Bedru, Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je bacio pogled na nevjernike kojih je bilo hiljadu, dok je njegovih drugova bilo tri stotine i devetnaest. Allahov Poslanik, sallallahu 'ale j hi ve sellem, je okrenuo (svoje lice) u pravcu Kible. Zatim, raširio je svoje ruke i počeo da uči dovu svome Gospodaru: "O Allahu! Dovrši za mene ono što Si mi obećao! O Allahu! Ispuni ono što si mi obećao! O Allahu! Ako ova skupina bude uništena, niko Te više na Zemlji neće obožavati!" On, sallallihu 'alejhi ve sellem, je nastavio svoju dovu svome Gospodaru, raširenih ruku, okrenut prema Kibli, dok njegov ogrtač nij e spao sa njegovih ramena. Zatim je prišao Ebu-Bekr, Allah mu se smilovao, podigao ogrtač i stavio ga na njegova ramena. Zatim ga je zagrlio s leđa i rekao: "O Allahov Poslaniče! Tvoja dova tvome Gospodaru će te zadovoljiti i On će ispuniti ono što ti je On obećao." Tada je Allah, Veličanstveni i Uzvišeni, objavio: I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili, On vam se odazvao: 'Poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugim dolaziti.' " (El-Enfal, 9.) Tako ga je Allah pomogao melekima. (Muslim)

Ova 'mala skupina muslimana' se sastojala od vođa muslimana i meleka, među kojima je najistaknutiji bio Džibril, a. s. Tako, da je Hidr bio živ, njegovo prisustvo bi bila najbolja stvar koju bi ikako mogao učiniti. Prenosi Kadi Ebu-Ja'la Muhammed ibn El-Husejn Ferra' ElHanbeli: "Neki ljudi su upitali neke od naših drugova o Hidru, da li je umro? Oni su odgovorili: 'Jeste.' " Neki ljudi tvrde da je Hidr bio prisutan tokom svih ovih posljednjih događaja, ali ga niko nije mogao vidjeti, jer je bio nevidljiv. Očito, ovo mišljenje je neosnovano i zasniva se samo na iluzijama. Svakako, da je još bio živ tokom života poslanika Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, on bi mu se svakako pridružio u njegovoj borbi protiv politeista plemena Kurejš. Pogledaj slijedeći hadis: Prenosi Sa'd, Allah mu se smilovao: 'Na dan Uhuda vidio sam na desnoj strani Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i na njegovoj lijevoj strani dvije osobe koje su bile obučene u bijelu odjeću, a koje nisam vidio prije ni poslije toga, a to su bili Džebra'il, a. s., i Mika' il, a. s." (Muslim)

Abdullah ibn Omer, r. a., kaže: "Jednom nas je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, predvodio na jaciji-namazu tokom posljednjih nekoliko dana njegovog života i nakon završetka namaza rekao: 'Da li shvatate (značaj) ove noći? Niko prisutan na površini Zemlje neće biti živ nakon upotpunjenja jedne stotine godina od ove noći.'" (Buhari) Abdullah ibn Omer, r. a., prenosi: "Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nas je predvodio na jaciji-namazu, u zadnjem dijelu noći i, kada ga je završio predajom selama, ustao je i kazao: 'Da li ste vidjeli ovu vašu noć? Stotinu godina nakon ove (noći) niko neće ostati živ na površini Zemlje (od mojih drugova).'"

Ibn-Omer je rekao: "Ljudi (nisu razumijevali) ove riječi Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve seilem. On je ustvari mislio (ovim riječima) da od tog dana niko od onih koji su živi na Zemlji (od njegovih drugova) neće biti živ nakon stotinu godina i to će biti kraj ove generacije.'' (Muslim) Džabir ibn Abdullah, r. a. , prenosi: "Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve seilem, kako ovo kaže mjesec dana prije svoje smrti: 'Pitali ste me o Posljednjem času, dok je znanje o njemu kod Allaha. Ja se, uistinu, zaklinjem i kažem da niko na Zemlji od stvorenja (od moj ih drugova) , neće ostati živ nakon protoka stotine godina.' " Ovaj hadis je prenesen od Ibn-Džurejdža istim lancem prenosilaca, ali se tu ne spominju riječi: "mjesec dana prije svoje smrti." (Muslim)

Prema tome, ako je Hidr i bio živ tokom života poslanika Mohammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, on bi umro u skladu sa spomenutim ha dis ima. A Allah najbolje zna!

ZANEMARIVANJE MOGUĆNOSTI TELEFONA I NEMARNOST O DJEČIJOJ LITERATURI

Telefon je danas postao potreba čovjekovog normalnog života i danas je nezamisliva kuća bez telefona. Međutim, ogromna većina roditelja uopće ne obraća pažnju na dječije razgovore i upotrebu telefona. Već je široko rasprostranjena praksa da roditelji u sobu svakog djeteta postave telefon i uz to,  nerijetko, svakom djetetu kupe lični mobitel. Dok govorimo o normalnim okolnostima sve to predstavlja korak napretka. Međutim, ne smijemo zaboraviti da se lahko može desiti da taj telefon postane izvor problema i nedaća u porodici, ključno sredstvo iskvarenja djeteta i povezivanja sa lošim društvom. Oprez nije nikada suvišan, a roditelji se moraju zapitati koliko samo nesreća i sramota je urađeno posredstvom upotrebe telefona.

Opće je poznato da literatura oblikuje i usmjerava čovjekove misli i ideje. Sve i jedna pročitana knjiga ostavlja neizbrisivi trag na svakom pojedincu.

Nažalost, naći ćemo brojne slučajeve gdje se roditelji uopće ne obaziru na literaturu koju čitaju njihova djeca, a kamoli da ih oni usmjeravaju u tome, propitkuju i pomažu u shvatanju i ispravnom razumjevanju tih djela. Ko će ukazati  djeci šta je to dobro i korisno u djelima koja čitaju, a šta vješto zakukuljeno i podmuklo podmetnuto, ako ne roditelji?

Nemaran odnos prema dječijoj literaturi će jednog dana neminovno dati rezultate kojima sigurno nećemo biti zadovoljni.

Priredila:

Fikra Smajlović, na osnovu djela „Opasne greške u odgoju djece“, autora Šejh Muhammed b. Ibrahim El-Hamd.

Adabi lijepog odnosa prema životinjama

 Samilost, u Allahovoj vjeri, nije ograničena samo na ljudsku vrstu, nego obuhvata i blagonaklonost prema životinjama njihovim hranjenjem i pojenjem. Pa kada su gladne, nahrani ih i kada su žedne, napoji ih, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre r.a.: " Idući putem neki čovjek jako je ožednio, pa kada  nađe bunar, siđe u njega i napi se vode, a zatim iziđe. Kad odjedamput pas, od žeđi isplazio jezik i jede vlažno tlo. 'Ovog psa je snašla jaka žeđ kao što je i mene bila snašla', reče taj čovjek, te siđe u bunar i napuni svoju cipelu vodom, a zatim je stavi u svoja usta da bi se popeo, te napoji psa. Uzvišeni Allah mu se zahvali i oprosti grijehe." Rekoše ashabi: "Allahov Poslaniče, zar u činjenju dobročinstva prema životinjama imamo nagradu?" a on odgovori: "U činjenju dobročinstva svakom živom hajvanu čovjek ima nagradu." (Muslim, Knjiga o selamu, poglavlje: Vrijednost hranjenja i napajanja zivotinja br.2244)

Zabranjeno je mučenje životinja na bilo koji način, bilo to zatvaranjem, izgladnjivanjem ili sličnim stvarima, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Kažnjena je žena zbog mačke koju je zatvorila sve dok nije umrla, pa je zbog nje ušla u vatru. Nije je hranila ni pojila kada ju je zatvorila, niti ju je pustila da jede gmizavce i insekte." (Muslim, Knjiga o selamu, poglavlje: Zabrana ubijanja mačke 2242)

Samilost prema životinjama, u islamu, ide do te mjere da  traži da se bude pažljiv prilikom klanja i da se ubijaju na način kako je prenešeno u sunnetu, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Allah je u svemu propisao da se lijepo postupa. Pa, kada ubijate, ubijajte na lijep način, a kada koljete, prekoljite što spretnije, prethodno dobro naoštrite nož i rasteretite životinju." (Muslim, Knjiga o lovu i klanju)

Ova  samilost prema životinjama ne ide do te mjere da se kod kuće nabavlja ono što je zabranjeno, kao što su psi, osim ako je to nužno, poput psa za čuvanje stoke od vukova ili lovačkog psa. Bilježi Muslim od Ibn-Omera r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. naredio da se pobiju svi psi osim lovačkog, ovčarskog i psa-čuvara. (Muslim)

 Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Meleci ne ulaze u kuću u kojoj ima pas niti u kojoj ima slika (kip)." (Muslim)

Islam je dozvolio ubijanje opasnih i štetnih životinja kao što su: bijesan pas, lutnja (vrsta sokola), zmija, škorpija i miš, jer je Muhammed  s.a.v.s. rekao: "Pet je štetnih životinja koje dozvoljeno ubiti u Haremu i van Harema: zmija, crnobijeli gavran, miš, bijesan pas i lutnja (vrsta sokola)." (Muslim)

Izvor: Ahlak muslimana -  ponašanje i moral svakog muslimana

Grupa autora, Rijad, 2010.god.

ISTINOLJUBIVOST / ISKRENOST

 Allah dž.š. je naredio  iskrenost, rekavši: "O vjernici, bojte se Allah i budite s onima koji su iskreni." (Et – Tevbe 119)

 Iskrenost obuhvata sve stvari čovjeka i čitav njegov život, ne prima mu se ni riječ, ni djelo, niti nijjet osim sa iskrenošću.

Imamo divan primjer u Ebu Bekru r.a. kada je Vjerovjesnik s.a.v.s. obavijestio o događaju Isra' (noćnog putovanja), istog momenta je pojerovao Poslaniku s.a.v.s. rekavši, za razliku od ostalih: "Tako mi Allaha, ja mu vjerujem u stvarima koje su nevjerovatnije od ovih."

Istinoljubivost u riječima i djelima se ostvaruje onda kada budu iskrena i valjana. Iskrenost je da bude samo radi Allaha, a valjanost je da se podudera sa šerijatom. Pa je tako djelo po svojoj vanjštini ispravno ako se slaže sa onim s čime je došao Poslanik s.a.v.s., a u svojoj unutrašnjosti ako je urađeno samo radi Allaha.

Uzvišeni Allah daje bereket istinoljubivom trgovcu u njegovoj prodaji i trgovini, a uništava bereket trgovcu koji laže, mimo grijeha kojeg stiče laganjem. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Prodavač i kupac imaju pravo izbora (da prihvate ili odbiju trgovinu) sve dok se ne raziđu. Imat će bereketa u svojoj trgovini ako budu iskreni i navedu mahane robe (ako ih ima), a ako budu skrivali mahane i lagali bit će im uništen bereket trgovine." (Buharija i Muslim)

Iskrenost se postiže vježbanjem, u tajnosti i javnosti, a naročito u mladosti, čime se ostavlja veli trag i zadobijaju pohvalna svojstva koja donose dobro i na ovom i na onom svijetu. Dovoljna je čast iskrenom vjerniku da se opiše kao istinoljubiv kod svoga Gospodara i da time uživa ugled kod Njega. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Budite iskreni, zaista, iskrenost vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u Džennet, i čovjek će neprestano govoriti istinu i nastojati da bude iskren sve dok ne bude zapisan kod Allaha da je iskren. Čuvajte se laži, zaista, laž vodi ka griješanju, a griješenje u vatru, i čovjek će neprestano lagati i nastojati da laže sve dok ne bude zapisan kod Allaha da je lažljivac."  (Muslim)

Izvor:  Ahlak muslimana – ponašanje i moral svakog muslimana

Grupa autora, Rijad  2010.godine         

Ne budi parazit

Ne oponašaj druge ličnosti i ne utapaj se u druge jer je to neprestana patnja. Posvećujući se drugima mnogo je ljudi zaboravilo svoju dušu, glasove, pokrete, govor, navike i stanje. Ovo je potpuna usiljenost, izvještačenost, ali i potiranje svoga bića i ličnosti. Od Adema pa do posljednjeg čovjeka na Zemlji, nikad nećeš naići na dvije identične osobe, pa zašto se onda ljudi žele poistovjetiti s drugima. Znaj da si ti jedinstveno biće u čitavoj historiji i da se neko identičan tebi nikada neće pojaviti na Zemlji. Ti se razlikuješ potpuno od npr. Zejda ili Omera, zato ne prisiljavaj svoju dušu da nestane u ponoru oponašanja i slijepog slijeđenja. Pokaži svoju ličnost i osobenost.

"Svaka skupina znala je vrela iz kojeg će piti (El‐Bekara, 60).

"Svako se okreće prema svojoj kibli, a vi se potrudite da druge, čineći dobra djela, preteknete!" (El‐Bekara, 148).

Zato budi onakakv kavim te je Bog dao. Ne mijenjaj svoj glas, naglasak. Ne protivi se svom načinu hoda. Svoju dušu odgoji prema Objavi, ali ne upropasti svoje biće i svoju jedinstvenost. Ti imaš svoju omiljenu hranu i boju. Baš takvog te želimo, jer je to osobenost tvoga stvaranja i takvog smo te upoznali. "I neka niko od vas ne bude parazit. Kada govorimo o ljudskoj prirodi, čovjeka možemo upo‐rediti sa svijetom biljaka. Imamo razno bilje: slatko i gorko, dugo i kratko, i tako treba da bude. Pa ako si poput banane, ne mijenjaj se u dunju, jer su tvoja ljepota i izgled u tvome izvornom stanju. U razlikama među našim bojama, jezicima, sklonostima i mogućnostima vidimo ajete Stvoritelja. Stoga, ne poriči Njegove ajete.