Korisni tekstovi

4- 250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, alejhis-selam

-           

     1Koji znak poslanstva je Behira prepoznao kod. Allahova Poslanika?

Behira je prepoznao pečat (biljeg) koji se nalazio između plećki Allahovog Poslanika, a.s.

-          Koji je prvi rat u kojem je Allahov Poslanik, a.s., ućestvovao?

Prvi rat u kojem je Allahov Poslanik, a.s., učestvovao je bio rat zvani El- Fidžar između    plemena Kurejš i Kajs-Ajlan. Allahov Poslanik, a.s., je tada imao 15 godina.

-          Koji je prvi ugovor (sporazum) u kojem je ućestvovao Allahov Poslanik, a.s., i koja je svrha tog sporazuma?

Prvi ugovor u kojem je učestvovao Allahov Poslanik, a.s., je ugovor zvani Hilful-Fudul, a njegova svrha je zaštita onih kojima je nepravda učinjena u časnoj Mekki.

-          Kako su prozvali Allahovog Poslanika, a.s., u Mekki?

Prozvali su ga nadimcima Iskreni i Povjerljivi (Sadikul-Emin).

-           Zašto je Hatidža, r.a., izabrala  Allahovog Poslanika, a.s., da trguje njenom robom u Šamu?

Izabrala ga je zbog njegove iskrenosti, velike povjerljivosti i plemenitog ahlaka.

-          Kako se zvao dječak kojeg je Hatidža, r.a., slala na putovanje s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s?

Dječak se zvao Mejsera.

Izvor: 250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, a.s.

Autor: Nesiba Mahmud Talib

Pripremila: Adela Hebibović

VRIJEDNOST ZIKRA

 

6

 

Rekao je Uzvišeni Allah: “Sjećajte se vi Mene, pa ću se i Ja sjećati vas! I zahvaljujte Mi, a ne budite Mi nezahvalni.” (El-Bekare: 152)

„O vi, koji vjerujete! Allaha često i mnogo spominjite!” (El-Ahzab: 41)

„... i muškarcima koji mnogo Allaha spominju i ženama, Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.“ (El-Ahzab: 35)

„I u sebi spominji Gospodara svoga ujutro i navečer, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući glas, i ne budi nemaran!“ (El-Araf 205)

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: „Primjer onoga koji se sjeća svoga Gospodara spominjući Ga i onog koji Ga se ne sjeća je kao primjer živog čovjeka i mrtvaca.“

Zatim je rekao: „Želite li da vas obavijestim o vašem najboljem djelu, koje je usto:  najkreposnije kod vašeg Vladara, korisnije od udjeljivanja zlata i srebra, značajnije i od borbe protiv vašeg neprijatelja? Ashabi odgovoriše: Da, želimo! - Sjećanje na Allaha Uzvišenog.“

Rekao je i ove riječi: Uzvišeni Allah kaže: „Ja sam sa Svojim robom kada misli o Meni. S njim sam kad god Me se sjeti. Ako Me se sjeti u osami, i Ja se sjetim njega kad sam sam; ako Me se, pak, sjeti dok je u društvu, i Ja se njega sjetim u još ljepšem društvu. Kad mi se približi za pedalj, i Ja se njemu približim za lakat, a ako Mi se približi za lakat, Ja se njemu približim za rukohvat.Najzad, ako Mi se približi hodom, Ja ću se njemu približavati žurbom.“

A rekao je i ovako: Od Abdullaha sina Busra, r.a., prenosi se da je neki čovjek rekao Božijem Poslaniku: "O Božiji Poslaniče, meni se čini da ima puno islamskih propisa, pa mi kaži neke najvažnije, kojih ću se pridržavati", pa mu je rekao: "Neka ti jezik neprestano spominje Allaha, dželle šanuhu"

„Ko prouči ( pročita ) slovo iz Allahove Knjige pribavio je sebi dobro, a za to dobro stječe se deset drugih dobara. Nisam kazao: "elif-lam-mim" - jedno je slovo, nego "elif" je slovo, "lam" je slovo i "mim" je slovo.“ ( T )

 Prenosi se od Ukbeta, sina Amirova, da je rekao: "Dok smo mi boravili na sofi, izišao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, i obratio nam se: “ Ko od vas ne bi želio svakog dana osvanuti u Buthani ili u Akiki i da mu k tome budu darovane po dvije velike jednogrbe deve na halal način i ne kao poklon rodbine?” Odgovorili smo: “Svi bismo to željeli, Allahov Poslaniče.” Tada nam on reče: “Zar niko među vama ne želi poraniti u džamiju i u njoj poučavati ili sam proučavati (čitati) dva kur'anska ajeta - što mu je korisnije od dvije deve; tri ajeta su mu na taj način vrednija od tri deve; četiri od četiri deve i tako redom.” ( M )

„Ko sjede u društvo ne spomenuvši pritom Allaha, Allah se srdi na njega a, također, ko legne ne spomenuvši Allaha, Allah se srdi na njega.“ ( D,M )

„Grupa koja se okupi na jednom mjestu, a pritom ne spomene Allaha i ne donese salavat na svoga Poslanika, na sebe je navukla Allahovu srdžbu. Ako htjedne, Allah će ih kazniti, a ako ne, oprostit će im.“ ( T )

Sličnu poruku rekao je drugom prilikom Poslanik, s.a.v.s.: „Skupina koja napusti sijelo ne spomenuvši pri tome Allaha kao da je ustala iza leša magarca, i oni su u teškoj nesreći.“

1. Dove nakon buđenja iz sna

1. El-hamdu li-l-Lahi-llezi ahjana ba'de ma ematena ve ilejhi-nnušuru

- „Hvala Allahu, Koji nas oživi nakon što nas umrtvi, i Njemu se, konačno, sve vraća.“ (Buharija)

 2. Kazao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem: "Onaj ko se trgne iz sna pa prouči: La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, ve huve' ala kulli šej'in kadir. Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi-l-aliji-l-azim, (nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema. Njemu vlast pripada i Njemu je zahvalnost svaka. Njegova je moć iznad svake druge moći, neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala: nema boga osim Allaha. Allah je Najveći. Nema moći i sile osim Allahove, Moćnog i Velikog.”) Zatim zamoli: "Gospodaru moj, oprosti mi", bit će mu oprošteno.

A Velid dodaje ili je (Poslanik) rekao: „Ko uputi dovu bit će mu uslišena.” Ako još usto abdesti te klanja (nafilu), bit će mu namaz primljen.  (Bilježi: Buharija, Ibn-Madždže i drugi)

3. El-hamdu li-l-Lahi-llezi afani fi džesedi ve redde alejje ruhi ve ezine li bi zikrihi.

- Hvala Allahu, Koji je zdravim očuvao moje tijelo, vratio mi moju dušu i omogućio mi da Ga se sjećam spominjući.  (Bilježi: Tirmizi)

4. „Doista u stvaranju Nebesa i Zemlje, u izmjeni noći i dana, postoje jasni znaci za one koji vjeruju; one, koji Allaha spominju stojeći i sjedeći, i ležeći na bokovima svojim, te koji razmišljajući o stvaranju Nebesa i Zemlje govore: - Gospodaru naš, nisi Ti ovo bez svrhe stvorio. Neka si slavljen, i nas sačuvaj od kazne džehenemskom vatrom.“ (Ali-Imran,190-191)

2. Dova prilikom oblačenja odjeće

5. El-hamdu li-l-lahi-llezi kesani haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin ...

- Hvala Allahu, Koji me je odjenuo ovim (ovom odjećom, i koji me je opskrbio bez moje pomoći i moći...). (Predaju bilježe svi sakupljači Sunnena

3. Dova prilikom oblačenja nove odjeće

6. Allahumme leke-l-hamdu, Ente kesevtenihi. Es eluke min hajrihi vehajri ma suni‘a lehu. Ve e'uzu bike min šerrihi ve šerri ma suni‘a lehu.

- Allahu moj, Tebi hvala. Ti si me ovim odjenuo. Molim Te za dobro, koje mi ona pruža, i u čijoj je funkciji, a prizivam Te protiv zla njegova i onoga koje iz njega može proisteći. (Bilježe: Tirmizi, Davud, El-Begavi).

4. Dova za onoga ko obuče novu odjeću

7. Tubli ve juhlifu-l-Lahu te‘ala.

- Iznosio je, a novom te Allah počastio.  (Bilježi: Ebu Davud)

8. Ilbis džediden ve'iš hamiden ve mut šehiden.

- Obuci novo, živi dostojanstven i umri kao šehid! (Bilježe: El-Begavi i Ibn-Madždže)

5. Šta se izgovara prilikom odlaganja odjeće

9. Bismi-l-Lah - U ime Allaha. (Bilježe: Tirmizi i drugi)

6. Dova prilikom odlaska u toalet

10. (Bismi-l-Lahi) Allahhumme inni e'uzu bike mine-l-hubsi ve-l-habaisi.

- (U ime Allaha) Allahu moj, prizivam Te protiv zla šejtana i šejtanica. (Bilježe: Buharija i Muslim)

7. Dova poslije izlaska iz toaleta

12. Gufraneke - Za oprost Te molim!

8. Dova prije početka uzimanja abdesta

12. Bismillah - U ime Allaha.

9. Dove nakon uzimanja abdesta

13. Ešhedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu ve ešhedu enne Muhammeden abdu-hu ve resulu-hu - Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. ( M )

14.Allahumme-džalni mine-t-tevvabine ve-džalni mine-l mutetahhirine - Allahu moj, svrstaj me među one koji se kaju i svrstaj me među one koji su uvijek čisti! ( T )

15. Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike. Ešhedu en la ilahe illa ente. Estagfiruke ve etubu ilejke -Tebi slava pripada, Allahu moj, i trajna zahvalnost, Svjedočim da nema boga osim Tebe. Od Tebe oprost tražim i samo se Tebi kajem. ( NFJL )

3- 250 pitanja i odgovora o životopisu Muhammeda, alejhis-selam

-      7

 

          Ko se brinuo o Poslaniku, a.s., nakon smrti njegove majke Amine?

O Allahovom Poslaniku, a.s., se, nakon smrti majke Amine, brinuo njegov djed Abdu-l-Muttalib

-          Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada mu je preselio djed Abdu-l-Muttalib?

Allahov Poslanik, a.s., je tada imao 8 godina.

-          Ko se brinuo o Allahovom Poslaniku, a.s., nakon smrti njegovog djeda?

Nakon djedove smrti brigu o Allahovom Poslaniku, a.s., preuzeo je njegov amidža Ebu Talib.

-          Koji je posao radio Allahov Poslanik, a.s., u djetinstvu, kao i svi ostali Allahovi poslanici?

Allahov Poslanik, a.s., je u djetinstvu bio pastir.

-          Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada je prvi put otišao radi trgovine i gdje je to bilo?

Allahov Poslanik, a.s., je tada imao 12 godina. To je bilo putovanje u Busru, u Šamu (grad na jugu Sirije).

-          Ko je bio svećenik kojeg je Allahov Poslanik, a.s., sreo na tom putovanju i tom prilikom ga obavijestio o poslanstvu koje će mu biti povjereno?

Bio je to kršćanski svećenik po imenu Behira.

Izvor: 250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, a.s.

Autor: Nesiba Mahmud Talib

Pripremila: Adela Hebibović

Adabi lijepog odnosa prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem

 

9

Vjerovjesništvo ima veliko mjesto u dušama vjernika. Uzvišeni Allah je učinio da pokornost Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., bude dio pokornosti Njemu subhanehu ve te'ala, kaže Uzvišeni: "Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu." (En-Nisa 80)

Uzvišeni Allah je naredio da se veliča i poštuje Poslanik s.a.v.s., te da se u njegovom prisustvu i prilikom razgovora sa njim stiša glas, rekavši: "O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno, kao što glasno jedan s drugim razgovarate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne primjetite." (El-Hudzurat 2)

Sabit ibn Kajs r.a., ashab Allahovog Poslanika, s.a.v.s., je imao snažan glas, i bojeći se da ne bude od onih na koga se odnosi ovaj ajet nije dolazio na sastanke i predavanja. Sabit ibn Kajs je sjeo u svoju kuću rekavši: 'Ja sam stanovnik vatre', pa se držao daleko od Poslanika, s.a.v.s.. S'ad je ovo prenio Poslaniku, s.a.v.s., pa je on rekao: 'Ne, nego je on stanovnik Dženneta.'

Od učtivog i pristojnog ophođenja prema Poslaniku, s.a.v.s., je često donošenje salavata na njaga, sallallahu alejhi ve sellem, a to je posebno preporučljivo pri spomenu njegova imena. Na ovo upućuju riječi Poslanika s.a.v.s.: "Ko donese jedan salavat na mene, Uzvišeni Allah donese deset salavata na njega", i u drugo hadisu: "Ponižen je čovjek u čijem prisustvu se spomene moje ime a ne donese salavat na mene."

Učtivo i pristojno ophođenje prema Poslaniku, s.a.v.s., pored spomenutog, se ogleda u mnogim stvarima, od kojih su najvažnije sljedeće:

- Slijediti njegove naredbe, kloniti se zabrana i pridržavati se njegovog sunneta vanjštinom i unutrašnjošću, jer je Uzvišeni rekao: "O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku, i ne ništite djela vaša" (Muhammed 33).

Kaže Poslanik s.a.v.s.: "Sav moj ummet ući će u Džennet, osim onih koji to odbiju". Rekoše: "A ko će to odbiti, Allahov Poslaniče?" "Ko mi se pokori ući će u Džennet, a ko mi se suprostavi, taj je odbio", odgovori on.

 - Voljeti Allahovog Poslanika s.a.v.s., više od samog sebe, rođenog djeteta i cijelog svijeta, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao: "Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život, niko od vas neće vjerovati sve dok mu ne budem draži od rođenog djeteta i njegovih roditelja."

Pokazivanje ljubavi i naklonosti prema onome kome ih je on pokazivao, a nepodnošljivosti prema onome kome ju je on pokazivao, te zadovoljstva sa onim s čim je on bio zadovoljan, a nezadovoljstva sa onim s čim je on bio nezadovoljan, pazeći pri tome da se ne digne iznad nivoa na kojeg ga je Uzvišeni Allah postavio.

Traženje pomoći od Poslanika s.a.v.s., upućivanje dove njemu mimo Allahu i druge vrste ibadeta koji se ne čine osim Uzvišenom Allahu, nisu izraz ljubavi prema Poslaniku s.a.v.s., niti spadaju u učtivo i pristojno ophođenje prema njemu. Poslanik s.a.v.s. je upozorio od svega ovoga u hadisu u kojem kaže: "Nemojte me uzdizati kao što su kršćani uzdigli sina Merjeminog, uistinu, ja sam Njegov rob, i zato recite: Allahov rob i Njegov Poslanik." Allahov Poslanik s.a.v.s., je to rekao zato da se ne bi nekim od tih puteva unosile novotarije u vjeru, poput novotarija mevluda i njemu slično, jer je Poslanik s.a.v.s. rekao: "Onaj ko unese u našu vjeru ono što nije od nje, to mu se odbija." Poslanik s.a.v.s., je na najsavršeniji način upotpunio vjeru, dostavio poslanicu, izvršio emanet i dao pouku ummetu, kao što kaže Uzvišeni: "Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.  (El- Maide 3.)

Izvor:  Ahlak muslimana – ponašanje i moral svakog muslimana,  .

POSEBNOSTI MUHAMMEDA, SALALLAHU ALEJHI VE SELLEM

 

4

 

  1. UZIMANJE OBAVEZE I OBEĆANJA OD SVIH POSLANIKA, A.S.,

DA VJERUJU U MUHAMMEDA, S.A.V.S.

Od posebnosti kojima je odlikovan Muhammed, s. a. v. s., je i to da je Allah, dž. š., od svih ranijih poslanika, a.s., uzeo obavezu i obećanje - ako se Muhammed, s. a. v. s., pojavi, a neko od njih bude živ - da će ga priznavati, u njega vjerovati, slijediti ga i pomagati mu. Također je Allah, dž.š., zadužio poslanike da takvu obavezu i obećanje uzmu od svojih sljedbenika/naroda, ako se pojavi poslanik Muhammed - da vjeruju u njega i priznaju njegovo poslanstvo, slijede ga, pomažu i podržavaju. Ako to ne budu radili, nisu izvršili Allahovu naredbu. (1)

Allah, dž. š., kaže:

"Allah je od svakog vjerovjesnika kome je Knjigu objavio i znanje dao obavezu uzeo:          " Kad vam, poslije, dođe poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati ? Da li pristajete i prihvatate da se na to Meni obavežete?" - Oni su odgovorili: "Pristajemo!" -"Budite, onda svjedoci"- rekao bi On,            " a i Ja ću s vama svjedočiti. " (2)

U komentaru ovog ajeta Alija, Ibn Abbas, Katade i drugi kažu: Allah, dž. š., nije poslao ni jednog poslanika, a da nije od njega uzeo obavezu da vjeruje u Muhammeda, s.a.v.s., i da ga pomogne, ako se on pojav i za njihova života. (3) Prema tome, svi raniji poslanici znali su za Muhammeda, s.a.v.s., i njegovo poslanstvo, u kojem mjestu će se pojaviti, u kojem vremenu, gdje će činiti Hidžru i znali su njegov opis i vrline. (4)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: " . . . Obavijestiću vas o početku svog poslanstva; ja sam (primljena) dova koju je učio Ibrahim, a.s., i ja sam radosna vijest koju je najavio Isa', a. s., i ja sam obistinjenje onoga što je moja majka vidjela kada me rodila, kada je iz nje izišlo jako svjetlo koje je obasjalo dvorce u Siriji. " (5)

Dova Ibrahima, a. s., spomenuta je u kur'anskom ajetu:

"Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih, koji će im ajete Tvoje kazivati i Knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer Ti si, uistinu, silan i mudar!" (6)

Radosna vijest koju je najavio Isa', a. s., spomenuta je u ajetu:

"I kada Isa', sin Merjemin, reče; "O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljen i Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći... " (7)

________________________________________________________________________

Izvori:
(1) Mietu hasle, str. 11

(2) Alu Imran, 81.

(3) Kurtubijev tefsir, 4/133

(4) Mietu hasle, str. 12

(5) Ahmed, Ibn Hibban i Hakim

(6) El-Bekare, 129

(7) Es-Sajj, 6.

Preuzeto iz knjige dr. Fuada Sedić, Posebnosti Muhammeda, salallahu alejhi ve sellem, i njegova ummeta., str. 13-14.

Priredila: Selma Tutić - Alagić