Nepravda je stavljanje nečeg na mjesto koje mu ne pripada, ona je zabranjena u Allahovoj vjeri. Prenešeno je u vjerodostojnom hadisu-i-kudsiju (posebna vrsta hadisa u kojem Poslanik s.a.v.s. prenosi govor od Allaha dž.š., a koji nije Kur'an) da je Allahov Poslanik s.a.v.s.  rekao da Uzvišeni Allah kaže: "O robovi moji, zaista sam ja zabranio zulum (nepravda) samom Sebi, i učinio sam ga zabranjenim među vama, pa nemojte jedni drugima zulum činiti." (Muslim, Knjiga o dobročinstvu i održavanju rodbinskih veza)

Uzvišeni Allah nam je zabranio nepravdu, jer su njene posljedice kobne i na ovom i na onom svijetu. Zalima na dunjaluku stiže kletva mazluma "jer između nje (kletve mazluma) i Allaha nema zastora." (Ahmed, Musned Enesa ibn Malika)

 A na ahiretu se nepravda umnogostručuje pa bude tmina nad zalimom, kao što kaže Allahov Poslanik s.a.v.s: "Čuvajte se nepravde, jer će na Sudnjem danu nepravda biti tmina." (Muslim, Knjiga o dobročinstvu i održavanju rodbinskih veza)

Najgora vrsta nepravde je čovjekova nepravda prema samom sebi činjenjem širka, jer Uzvišeni veli: "Ne činite druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda." (Lukman 13.)

Ako je musliman učinio nekome nepravdu, treba što prije da vrati uzetu stvar ako je nepravda bila u imetku ili sličnom, a ako je bila nepravedna riječ, treba zatražiti oprost od onog o kome je govorio, a ako to nije u stanju, neka uputi dovu za njega, pokaje se Allahu i traži od Njega oprost, i treba odlučiti da ne čini više tu nepravdu i da se kaje zbog nje. Dokaz za spomenuto su riječi Allahovog Poslanika s.a.v.s.:

 "Ako je neko učinio nepravdu, povrijedio čast ili nešto drugo kod svoga brata, neka ga danas (odmah) zamoli za oprost, prije nego dođe vrijeme kada neće biti ni  dinara ni dirhema, jer (ako to ne učini), ako bude imao dobrih djela, od njih će mu biti oduzeto onoliko kolika je bila nepravda, a ako ne bude imao dobrih djela, od grijeha njegova druga će se uzeti i natovariti na njega." (Buharija, Knjiga o tužbama)

Izvor:  Ahlak muslimana – ponašanje i moral svakog muslimana