Laž je obavještenje koje se ne slaže sa stvarnošću. Ona je pokuđena karakterna osobina na koju je upozorio Allahov Poslanik s.a.v.s. kada je rekao: "Čuvajte se laži, zaista, laž vodi ka griješanju, a griješenje u vatru, i čovjek će neprestano lagati i nastojati da laže sve dok ne bude zapisan kod Allaha da je lažljivac." (Muslim)

Laž je zabranjena u svim stvarima, a naročito, laž na Allaha zabranjujući ono što je ohalalio i dozvoljavajući ono što je oharamio. Allah dž.š. kaže: "I ne govorite neistine jezicima svojim: 'Ovo je dopušteno, a ovo zabranjeno', da biste tako o Allahu neistine iznosili. Oni koji o Allahu govore neistine, neće uspjeti." (En – Nahl 116.)

Veliki je haram lagati na Allahovog Poslanika s.a.v.s.. I to na način da čovjek sam napiše hadis, a zatim ga pripiše Allahovom Poslaniku s.a.v.s., pa kaže: "Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.", a on ga nije rekao. Ovo je zabranio Allahov Poslanik s.a.v.s., kada je rekao: "Ko namjerno slaže na mene, neka sebi pripremi mjesto u vatri." (Buharija)

Vjernik ne treba da u svom ophođenju sa ljudima koristi laž, naročito u trgovini. Na primjer, da prodavač laže o uloženim sredstvima za robu, Ili laže o kvalitetu robe, pa kaže: ovo je najkvalitetnija vrsta, a, u stvari, nije tako. Ili da istakne lijepi dio robe, a sakrije lošiji i sl. Na sve ovo islam nas žestoko upozorava, jer Allahov Poslanik s.a.v.s., kaže: "Ko nas vara nije od nas." (Muslim)

Laganje prilikom pričanja se ubraja u osobine munafika, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s., kazao: "Kod koga se nađu četiri osobine pravi je licemjer, a kod koga se nađe neka od njih nosi u sebi obilježje licemjerstva sve dok ih se ne prođe, a to su: kada mu se nešto povjeri - izda, kada govori - laže, kada obeća - iznevjeri i kada se spori - bestidno govori." (Buharija)

Laganje može biti i o snovima,tvrdeći da je nešto sanjao, a nije ništa. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Ko priča o snu koji nije usnio, bit će zadužen (na Sudnjem danu) da sveže dvije dlačice (niti), a neće moći." (Buharija) I kaže: "Zaista, najveća laž je pričati da su oči vidjele (u snu) ono što nisu vidjele." (Buharija)

Krupna je stvar izmišljati laži u šali i nastojanju da ljude nasmije, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s.  rekao: "Teško onom ko priča ljudima, pa izmišlja laži da bi ih lažima nasmijao, teško njemu, teško njemu." (Ebu Davud, Knjiga o adabima)

Izvor: Ahlak muslimana – ponašanje i moral svakog muslimana

Grupa autora, Rijad 2010.god.