Spomenut ćemo samo neke dove koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio, s ciljem i nadom da čemo ih i mi često učiti i njima se okoristiti.

Ferve bin Nevfel el-Ešdže'i je rekao: Upitao sam Aišu, radijellahu anha, o dovi kojom se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obraćao svom gospodaru, pa je rekla: 'Učio bi: 'Allahumme inni e'uzu bike min šerri ma amiltu ve šerri ma lem e'amel.' - Allahu, utječem Ti se od zla onoga što sam uradio i od zla onoga što nisam uradio.

Ibn 'Abbas, radijellahu anhu, prenosi da bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio: Allahumme leke eslemtu, ve bike amentu, ve 'alejke tevekkeltu, ve ilejke enebtu, ve bike hasamtu. Allahumme inni e'uzu bi 'izzetike la ilahe illa Ente en tudilleni, Ente-l- hajjullezi la jemutu ve-l-džinnu ve-l-insu jemutun.

Allahu, Tebi sam se predao, u Tebe sam povjerovao, naTebe se oslonio, Tebi se kajem i u ime Tvoje se borim. Allahu, utječem se Tvojom veličinom, nema boga osim Tebe, nemoj me odvesti u zabludu. Ti si živi koji ne umire a džini i ljudi umiru.

Ebu Hurejre, radijellahu anhu, veli da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi bio na nekom putovanju i kada bi osvanuo, učio dovu: Semi 'a sami 'u bi hamdillahi ve husni belaihi alejna. Rabbena sahibna ve efdil 'alejna 'aizen billahi mine-n-nari.

Neka čuje onaj ko čuje i neka svjedoči onaj koji svjedoči našu zahvalu Allahu i Njegovo lijepo iskušenje prema nama. Gospodaru, budi naš saputnik, pa prospi Svoje blagodati na nas i zaštiti nas od Vatre.

Ebu Musa el-Eš'ari, radijellahu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio ovu dovu: Allahummagfir li hatieti, ve džehli, ve israfi fi emri vema Ente e 'alemu bihi minni.

Allahummagfir li džiddi ve hezli, ve hatii ve amdi ve kullu zalike indi.

Allahummagfir li ma kaddemtu vema ehhartu vema esrertu vema e 'alentu  vema Ente e 'alemu minni. Ente-l-mukaddimu ve Ente-l-mu'ehhiru ve Ente 'ala kulli šej'in kadir.

Allahu, oprosti mi greške, neznanje i propuste u djelima. Ti ih poznaješ bolje od mene.

Allahu, oprosti mi propuste koje sam načinio u zbilji ili šali, nenamjerno ili namjerno, jer svega toga sigurno imam.

Allahu, oprosti ono što sam uradio i što ću uraditi, što sam tajno i javno učinio. Ti to bolje poznaješ od mene. Ti si Onaj koji uzdiže i ponižava i Svemoćan Ti si.

Ebu Hurejre, radijellahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio ovu dovu: Allahumme aslih li dinillezi huve 'ismetu emri. Ve aslih li dun'jajelleti fiha me 'aši, ve aslih li ahiretilleti fiha me 'adi. Vedž 'ali-l-hajate zijadeten li fi kulli hajrin, vedž 'ali-l-mevte raheten li min kulli šerrin.

Allahu, učvrsti moju vjeru jer ona mi je najvažnija, popravi moj dunjaluk, gdje živim i moj ahiret, koji me čeka. Učini mi život berićetnim - u dobru i učini mi smrt pošteđenom od svakog zla.

'Abdullah b. Mes'ud, radijellahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio ovu dovu: A llahumme inni es'eluke-l-huda ve-t-tuka ve-l-l'afafe ve-l-gina.

Allahu, tražim od Tebe uputu, bogobojaznost, zdravlje i neovisnost od ljudi.

Zijad b. Erkam je rekao: Reći ću vam samo ono što je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, učio: Učio je: 'Allahumme inn i e'uzu bike mine-l- 'adžzi ve-l-keseli, ve-l- džubni, ve-l-heremi, ve azabi-l-kabri.'

Allahumme ati nefsi takvaha ve zekkiha Ente hajrun men zekkaha, Ente velijjuha ve mevlaha.

Allahumme inni e'uzu bike min 'ilmin lajenfe ', ve min kalbin la jahše', ve min nefsin la tešbe ', ve min da'vetin la justedžabu leha.

Allahu, utječem Ti se od slabosti, lijenosti, kukavičluka, škrtosti, duboke starosti i kaburskog azaba.

Allahu, daj mojoj duši bogobojaznost, očisti je, jer si Onaj koji duše čisti, Ti si njihov vlasnik i nadzornik.

Allahu, utječem Ti se od beskorisnog znanja, srca koje se ne boji, nezasite duše i dove koja se ne uslišava.

Ebu Malik el-Ešdže'i prenosi od svog oca da je on slušao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem,, kada mu je neki čovjek došao i rekao:

Allahov Poslaniče, šta da kažem kada nešto tražim od svog Gospodara?

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Reci: 'Allahummagflr li verhamni, ve 'afini, verzukni' - Allahu, oprosti mi i smiluj mi se. Zaštiti me i opskrbi.

Potom je sastavio svoje prste do palca, rekavši: l ovim riječima ćeš sastaviti i svoj dunjaluk i ahiret.

Abdu-1-'Aziz (tj. Ibn Suhejb) je rekao: Katade je upitao Enesa: 'Koju je dovu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najviše učio?'

Rekao je: Najviše je učio dovu: 'Allahumme atina fi-d-dun 'ja haseneten ve fi-l-ahireti haseneten ve kina azabe-n-nar.'

Allahu, daj nam na ovom i onom svijetu dobro i sačuvaj nas džehennemske kazne.

Enes, radijellahu anhu, kada bi učio dovu, učio bi baš ovu dovu, a kada bi želio da prouči drugu dovu, uz nju bi proučio i ovu dovu.

Alija, radijellahu anhu, prenosi da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

Reci: 'Allahumehdini vesdudni!' - Allahu, uputi me i ukaži mi na pravi put.

(nastavit će se)

(Jezik – mač sa dvije oštrice, dr. Šefik Kurdić)