Zapovijeda nam naša  vjera  da se okitimo pravednošću u svim stvarima, svejedno bilo to riječju ili djelom, sa bližnjim ili daljnjim, sa prijateljem ili neprijateljem. Uzvišeni veli: "Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje i dobro čini." (En – Nahl 90)

Pravda je vaga vjere kojom musliman mjeri svoje postupke i daje svakom njegovo pravo.

Prvi vid pravednosti je biti pravedan prema ljudima u svim pravima i obavezama, krenuvši od sebe i svoje porodice. Kaže Uzvišeni: "O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti – kako ne biste bili nepravedni." (En –Nisa 135.)

Pravednost zalazi  u sve dijelove islama, od toga je i pravedno postupanje prema djeci prilikom davanja poklona  da se ne bi među njima pojavila mržnja i neprijateljstvo. Na spomenuto ukazuje hadis En-N'uman ibn Bešira r.a. u kom pripovijeda da je njegov otac otišao sa njim  Allahovom Poslanikku s.a.v.s. i rekao mu: "Ja sam poklonio ovom svom sinu roba kojeg sam imao." Pa ga upita Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Jesi  li to uradio sa svom tvojom djecom?" "Nisam" – odgovori on. Onda mu reče Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Bojte se Allaha i budite pravedni prema svojoj djeci." Pa je moj otac, kada je došao kući, vratio nazad taj poklon." (Muslim, Knjiga o poklonima)

Treba biti pravedan i među ženama u ravnomjernom izdržavanju, podjednakom noćenju i pri putovanju. Ako se muž boji da ne može biti pravedan među njima, treba da se ograniči na jednu ženu, jer Allah dž.š. kaže: "A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom." (En – Nisa 3.)

Kome se povjeri upravljanje u nečemu od stvari muslimana, bilo to sudstvo ili nešto drugo, obavezan je da sudi po pravdi, jer Allah dž.š. kaže: "Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! A Allah doista sve čuje i vidi." (En –Nisa 58.)

 Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: "Pravedni će kod Allaha biti na mimberima od svjetla. To su oni koji pravo sude, pravedni su prema svojoj čeljadi i pravedno vladaju." (Muslim, Knjiga o upravi)

Islam je zabranio, iz bojazni da ne utiče na tok pravednog suđenja, mito, krivotvorenje (falsifikovanje), davanje hedije kadiji i sl.

Izvor: Ahlak muslimana – ponašanje i moral svakog muslimana