-          Ko je bila Ummul-mesakin?

Ummul-mesakin je bila majka pravovjernih, Zejneb bint Huzejme, r.a. Još u predislamskom dobu su je zvali Ummul-mesakin (Majka siromaha) zbog njene brige o siromasima. Allahov Poslanik, a.s., se oženio njome 2. godine po hidžri.

-          Kako se zove sahabijka koja je s mužem učinila hidžru u Abesiniju, plašeći se za svoju vjeru, a zatim su se vratili u Mekku i učinili hidžru u Medinu nakon hidžre Allahovog Poslanika, a.s., i muslimana; Allahov Poslanik, a.s., se oženio njome nakon što joj je muž poginuo kao šehid?

Sahabijka se zvala Ummu Seleme, r.a.

-          Kada se dogodila Bitka El-Ahzab?

Bitka El-Ahzab se dogodila u mjesecu ševalu 5. godine po hidžri.

-          Koji je uzrok Bitke El-Ahzab?

Uzrok Bitke je bio taj što je dvadeset jevrejskih vođa ustalo i huškalo Kurejšije i okolna plemena da idu u pohod na Medinu.

-          Koliki je bio broj okupljene nevjerničke vojske oko Medine, a koliki muslimanske?

Broj okupljene nevjerničke vojske je bio 10.000 boraca, a muslimanske vojske 3.000 boraca.

-          Kakav je bio plan na koji su se muslimani oslonili kako bi sačuvali Medinu, i ko je bio nosilac te ideje?

Plan je bio kopanje hendeka (kanala) oko Medine, a nosilac te ideje je bio ashab Selman el-Farisijj, r.a.

-          Koliko muslimana je učestvovalo u kopanju kanala?

Broj onih koji su kopali kanal je bio 1.000 muslimana.

- Spomeni neke od mudžiza Allahovog Poslanika, a.s., koje su se desile prilikom kopanja tog kanala.

1.       Povećanje hrane koje je bilo malo;

2.       Radosna vijest Allahovog Poslanika, a.s., vjernicima o osvajanju Šama, Perzije i Jemena.

-          Koji je bio najteži trenutak za muslimane u Bici El-Ahzab?

Najteži trenutak za muslimane u toj Bici je zavjera Jevreja iz plemena Benu Kurejza i njihovo savezništvo sa mušricima.

-          Kako se završila Bitka El-Ahzab?

Završila se bez borbe, jer se nevjernička vojska povukla nakon razjedinjavanja u svojim redovima i pristizanju Allahove vojske, poput vjetra koji im je porušio šatore i vojske meleka koji su ih potresli ulivajući im strah u srca.

-          Koliki je bio broj šehida i ubijenih mušrika u Bici El-Ahzab?

Broj šehida je bio šest, a poginulih mušrika deset, od kojih je većina ubijena kopljem.

-          Kada se dogodila Bitka Benu Kurejza?

Bitka Benu Kurejza se dogodila u danu kada se Allahov Poslanik, a.s., vratio iz Bitke El-Ahzab gdje mu dolazi Džibril, a.s., i poziva ga u tu bitku.

Izvor: 250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, a.s.

Autor: Nesiba Mahmud Talib

Pripremila: Adela Hebibović