Jezik je, uistinu, mač sa dvije oštrice. Od toga koju oštricu aktiviramo, zavise i posljedice koje ćemo osjetiti u svakodnevnom životu. U prethodnom poglavlju navedeno je sasvim dovoljno argumenata koji bi trebalo da nas nagnaju na duboko razmišljanje o negativnoj oštrici naših jezika. To bi trebalo da nas inicira da razmišljamo o pozitivnim efektima naših jezika i mogućnostima kako da ih na pravi način upotrijebimo i tako ispunimo Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, zahtjev da govorimo samo ono što je afirmativno, ili da šutimo.

Klasificirali smo, u ovom djelu, prvo negativne aspekte djelovanja jezika i nakon toga, prešli na pozitivne. To je učinjeno s namjerom! Naime, htjeli smo da nas negativni aspekti naprosto probude, pokrenu i protresu. Tek nakon toga značajnijim i upečatljivijim doimaju se pozitivni aspekti djelovanja jezika, što, vjerovatno, ne bi bilo tako uočljivo da nije bilo ovakve klasifikacije. Nadamo se, da će se čitaoci, nakon spominjanja svih štetnosti i pogubnosti koje mogu nastati negativnim djelovanjem naših jezika djelujući na naš život, čast i vjeru – osjetiti potrebu i dodatno se aktivirati da učine da jezik djeluje korisno, pozitivno i afirmativno. Na taj način zadovoljit će Stvaraoca tog organa, jer zbog toga je, u suštini, jezik i stvoren i ukomponiran u ljudski organizam.

Na narednim stranicama pročitat ćemo kako se jezik može afirmativno upotrijebiti i biti od izuzetne koristi za čovjeka i društvo, i to na ovom i na budućem svijetu.

UČENJE KUR'ANA

Allah Uzvišeni se, putem učenja Kur'ana, obraća Svojim robovima. Učenje Allahove Knjige najbolje je sjećanje na Allaha Plemenitog. Teško je naći nešto veličanstvenije od izgovaranja riječi Uzvišenog, Plemenitog i Moćnog našim malim organom – jezikom. To je počast koju je Allah ukazao Svojim robovima, želeći ih time uzdignuti nad drugim stvorenjima, posebno ih nagraditi i uz to, spustiti na njih Svoju milost i smirenost i okružiti ih svojim bezgrešnim stvorenjima – melekima. Sve te vrijednosti i ljepote sadržane su u Ebu Hurejrinom, radijellahu anhu, predanju gdje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:

Nikad se ne sastanu ljudi u nekoj Allahovoj kući radi učenja Allahove Knjige i njena međusobna proučavanja, a da se na njih ne spusti smirenost, da ih ne obavije milost, da ih meleki ne okruže i da ih Allah ne spomene pred onima koji su kod njega. (Muslim)

Uz to, Kur'an, kao Allahov govor, sadrži najbolji lijek i eliksir za srce, kao što Allah Uzvišeni kaže: Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima. (El-Isra, 82) On, Uzvišeni, takođe, veli: O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca. (Junus, 57)

Gospodar svjetova majavljuje ogromne nagrade onima koji uče, čitaju i analiziraju Njegovu Knjigu: Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i namaz obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prašta i blagodaran je. (Fatir, 29-30)

Značajno je napomenuti da će Kur'an biti jedan od zagovornika na Sudnjem danu, pa je otuda njegovo učenje posebno vrijedno. Ebu Umame el-Bahili, radijellahu anhu, prenosi da je čuo kako Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: Učite Kur'an, jer će on na Sudnjem danu biti zagovornik onima koji su ga učili. (Muslim)

Za svaki proučeni kur'anski harf desetostruko se nagrađuje, kao što se navodi u hadisu Abdullaha b. Mes'uda, radijellahu anhu, kada Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jasno obbećava: Ko prouči jedan harf iz Allahove Knjige bit će mu upisano dobro djelo, s tim što se dobro djelo desetostruko nagrađuje. Ne kažem da je elif-lam-mim harf, već da je elif-harf, lam-harf i mim-harf. (Buharija i Tirmizi)

Važno je stalno učiti Kur'an, jer ćemo tako zadobiti mjesto i poziciju na Sudnjem danu uz posljednji ajet koji smo proučili na dunjaluku. To su temelji na predanju Abdullaha b. Amra, radijellahu anhu, gdje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: Onome ko je učio Kur'an bit će rečeno: 'Uči i penji se kao što si ga učio i na dunjaluku! Tvoje je mjesto uz zadnji ajet na kome si se zaustavio.' (Tirmizi, Ahmed i Ebu Davud)

Otuda je izuzetno važno konstantno učiti Kur'an, pošto ne znamo kada će nam doći smrtni čas. Jer, ima li išta dostojnije i veličanstvenije nego svoj jezik upotrijebiti u učenje Allahovih riječi i završiti dunjalučki jezik riječima iz Allahove Knjige?

Treba naglasiti da se muslimani mogu uzdignuti iznad drugih samo učenjem i primjenom Kur'ana. Omer b. El-Hattab, radijellahu anhu, prenosi Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi u kojima se jasno naglašava: Allah će sa Svojom Knjigom neke ljude uzdići, a druge spustiti. (Muslim)

Poslanik islama, sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o najboljim ljudima među muslimanima, ističe one koji uče Kur'an i koji njemu druge poučavaju. U predanju Osmana b. Affana, radijellahu anhu, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, decidno kaže: Među vama je najbolji onaj ko uči Kur'an i njemu drugog poučava. (Buhari, Tirmizi, Ibn Madže i Ebu Davud)

Najbolje testiranje naše ljubavi prema Allahu može se izvršiti upravo putem učenja Kur'ana. Osoba koja tvrdi da voli Allaha, najprecizniju potvrdu za to dobit će na taj način. O tome je poznati ashab Abdullah b. Mesud, radijellahu anhu, kazao: Ko hoće da sazna da li voli Allaha, neka se provjeri Kur'anom, pa ako se ispostavi da voli Kur'an, neka zna da voli i Allaha, jer Kur'an je Allahov govor.

Svaka pametna osoba treba da se trudi kako bi se, što je moguće više, umilila i približila svome Gospodaru. Najbolji i najizvjesniji način tog priblićavanja, kako navodi poznati ashab Habab, radijellahu anhu, upravo je posredstvom učenja časnog Kur'ana: Približavaj se Allahu Uzvišenom čime hoćeš i koliko god želiš, ali znaj da Mu se ničim bliže nećeš približiti, kao Njegovim govorom – Kur'anom.

Iskrena i Allahu predana duša, uistinu, se nikada ne može zasititi učenja Kur'ana. Jezik takve osobe je u stalnom učenju Kur'ana ili zikrullahu, čim mu se ukaže prilika za to. Osman b. Affan, radijellahu anhu, je, u tom smislu, rekao: Da su vam srca čista, ne biste se mogli zasititi govora svoga Gospodara.

Kuća u kojoj se ući Kur'an puna je meleka, dobra i berićeta. S druge strane, kuća u kojoj se to ne čini, puna je šejtana, prazna i tijesna onima koji u njoj žive. To stanje najbolje je definirao Ebu Hurejre, radijellahu anhu, najveći prenosilac hadisa među ashabima. On kaže: Kuća u kojoj se uči Kur'an prostrana je svojim ukućanima, u njoj je veliko dobro, prisutni su meleki, a napuštaju je šejtani, a kuća u kojoj se ne uči Allahova Knjiga, tijesna je ukućanima, malo je dobra u njoj, napuštaju je meleki, a nastanjuju šejtani.

Učenje Kur'ana rezultira približavanjem meleka i njihovim ljubljenjem učača u čelo, kao što tvrdi Sufjan es-Sevri, veliki islamski učenjak: Kada čpvjek (pro)uči Kur'an, melek ga poljubi među oči.

Učenje Kur'ana, između ostalog, povećava memoriju, kao što smatra Alija b. Ebi Talib, radijellahu anhu,: Troje povećava memoriju, a smanjuje flegmu: korištenje misvaka, post i učenje Kur'ana.

Uistinu Kur'anu treba pridavati veću pažnju: učenjem, svakodnevnim iščitavanjem, dugotrajnim meditiranjem i, svakako, praktičnim realiziranjem njegovih ajeta. Imam El-Gazali u svom najpoznatijem djelu Oživljavanje vjerskih znanosti, kaže da je u Tevratu navedeno:

Robe Moj, zar Me se ne stifiš?! Kada ti dođe pismo od nekog tvoga prijatelja, dok si na putu, ti skrećeš s puta, sjedaš, da bi ga pročitao i razmišljao o svakom slovu, pazeći da ti šta ne promakne. A ova Moja Knjiga tebi je objavljena. Pogledaj koliko Sam tebi opširno u njoj govorio i koliko Sam ti puta ponovio da razmišljaš o njenoj širini i dubini, a ti joj okrećeš leđa! Zar sam ti Ja beznačajniji od nekog tvog prijatelja?!

Robe Moj, kada sjedi kod tebe neko od tvojih prijatelja, ti mu se okrečeš cijelim svojim licem i predaš se njegovom govoru punim srcem. Ako neko progovori ili te ometa da slušaš, skreneš mu pažnju da prestane. Evo Mene, Ja sam se tebi okrenuo i tebi govorim, a ti se srcem okrećeš od Mene.Zar si dozvolio da ti Ja budem bezvredniji od nekog tvog prijatelja?

Nastavit će se...

 (Jezik – mač sa dvije oštrice, dr. Šefik Kurdić)