Samilost, u Allahovoj vjeri, nije ograničena samo na ljudsku vrstu, nego obuhvata i blagonaklonost prema životinjama njihovim hranjenjem i pojenjem. Pa kada su gladne, nahrani ih i kada su žedne, napoji ih, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre r.a.: " Idući putem neki čovjek jako je ožednio, pa kada  nađe bunar, siđe u njega i napi se vode, a zatim iziđe. Kad odjedamput pas, od žeđi isplazio jezik i jede vlažno tlo. 'Ovog psa je snašla jaka žeđ kao što je i mene bila snašla', reče taj čovjek, te siđe u bunar i napuni svoju cipelu vodom, a zatim je stavi u svoja usta da bi se popeo, te napoji psa. Uzvišeni Allah mu se zahvali i oprosti grijehe." Rekoše ashabi: "Allahov Poslaniče, zar u činjenju dobročinstva prema životinjama imamo nagradu?" a on odgovori: "U činjenju dobročinstva svakom živom hajvanu čovjek ima nagradu." (Muslim, Knjiga o selamu, poglavlje: Vrijednost hranjenja i napajanja zivotinja br.2244)

Zabranjeno je mučenje životinja na bilo koji način, bilo to zatvaranjem, izgladnjivanjem ili sličnim stvarima, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Kažnjena je žena zbog mačke koju je zatvorila sve dok nije umrla, pa je zbog nje ušla u vatru. Nije je hranila ni pojila kada ju je zatvorila, niti ju je pustila da jede gmizavce i insekte." (Muslim, Knjiga o selamu, poglavlje: Zabrana ubijanja mačke 2242)

Samilost prema životinjama, u islamu, ide do te mjere da  traži da se bude pažljiv prilikom klanja i da se ubijaju na način kako je prenešeno u sunnetu, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Allah je u svemu propisao da se lijepo postupa. Pa, kada ubijate, ubijajte na lijep način, a kada koljete, prekoljite što spretnije, prethodno dobro naoštrite nož i rasteretite životinju." (Muslim, Knjiga o lovu i klanju)

Ova  samilost prema životinjama ne ide do te mjere da se kod kuće nabavlja ono što je zabranjeno, kao što su psi, osim ako je to nužno, poput psa za čuvanje stoke od vukova ili lovačkog psa. Bilježi Muslim od Ibn-Omera r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. naredio da se pobiju svi psi osim lovačkog, ovčarskog i psa-čuvara. (Muslim)

 Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Meleci ne ulaze u kuću u kojoj ima pas niti u kojoj ima slika (kip)." (Muslim)

Islam je dozvolio ubijanje opasnih i štetnih životinja kao što su: bijesan pas, lutnja (vrsta sokola), zmija, škorpija i miš, jer je Muhammed  s.a.v.s. rekao: "Pet je štetnih životinja koje dozvoljeno ubiti u Haremu i van Harema: zmija, crnobijeli gavran, miš, bijesan pas i lutnja (vrsta sokola)." (Muslim)

Izvor: Ahlak muslimana -  ponašanje i moral svakog muslimana

Grupa autora, Rijad, 2010.god.