Uzvišeni Allah kaže: "A kada je Musa rekao narodu svome: 'Allah vam naređuje da zakoljete kravu", - oni upitaše: 'Zbijaš li ti to s nama šalu' - 'Ne dao mi Allah da budem neznalica!' - reče on. 'Zamoli Gospodara svoga, u naše ime', - rekoše - 'da nam objasni kojih godina ona treba biti.' - 'On kaže' - odgovori on - 'da ta krava ne smije biti ni stara ni mlada, nego između toga, srednje dobi, pa izvršite to što se od vas traži!' 'Zamoli Gospodara svoga, u naše ime', - rekoše - 'da nam objasni kakve boje treba biti.' - 'On poručuje' - odgovori on - 'da ta krava treba biti jarkorumene boje, da se svidi onima koji je vide.' 'Zamoli Gospodara svoga, u naše ime,' - rekoše - 'da nam objasni kakva još treba biti jer, nama krave izgledaju slične, a mi ćemo nju, ako Allah htjedne, sigurno pronaći.' 'On poručuje' - reče on - 'da ta krava ne smije biti istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva; treba biti bez mahane i bez ikakva biljega.' - 'E sad si je opisao kako treba!' - rekoše, pa je zaklaše, i jedva to učiniše. I kada ste jednog čovjeka ubili, pa se oko njega prepirati počeli - Allah je dao da iziđe na vidjelo ono što ste bili sakrili - Mi smo rekli: 'Udarite ga jednim njezinim dijelom!' - i eto tako Allah vraća mrtve u život i pruža vam dokaze Svoje da biste shvatili." (El-Bekare, 67.-73.)

Abdullah ibn Abbas, El-Ubejd Es-Selmani, Ebu El-Alije, Mudžahid, Es-Sadi i drugi rani učenjaci kažu: "Jedan stari čovjek medu Izraelićanima je bio jako bogat i imao je nekoliko nećaka koji su priželjkivali njegovu skoru smrt da bi ga naslijedili. Jednoga dana, jedan od njih iziđe s namjerom ga ubije noću, te ga ostavi na ulici, ili pred vratima jednog od njegove vlastite braće. Ujutro je narod našao mrtvo tijelo i počeli su se raspravljati oko njega. Njegov nećak, ubica, došao je i počeo da plače i lije suze. Neki su ljudi kazali: 'Zašto se svađate oko njega? Zašto ne idete Allahovom poslaniku, a. s.?' Njegov nećak je došao i požalio se Musau, a. s. Musa, a. s., je rekao: 'Tako mi Allaha! Ako neko zna bilo šta o ovom ubijenom čovjeku, treba nam kazati.' Ali niko nije znao ništa o tome. Zbog toga, oni su tražili od Musaa, a. s. , da zamoli svoga Gospodara u pogledu tog slučaja. Musa, a. s., je zamolio svoga Gospodara i bi mu naređeno da im zapovijedi da zakolju kravu. "A kada je Musa rekao narodu svome: 'Allah vam naređuje da zakoljete kravu', - oni upitaše: 'Zbijaš li ti to s nama šalu?' " tj. mi te pitamo o ubijenom, a ti nam tako kažeš! " 'Ne dao mi Allah da budem neznalica!' - reče on"; tj. utječem se Allahu da kažem išta, osim onoga što mi je On objavio; a to je bio Njegov odgovor na ono što ste željeli da Ga upitam."

Ibn-Abbas, Ubejde, Mudžahid, lkrime, Es-Sadi, Ebu El-Alije i drugi kažu: "Da su zaklali bilo koju kravu , ispunili bi svrhu toga. Ali, oni su to sebi otežali (postavljanjem previše pitanja o tome) , zbog čega im je i Uzvišeni Allah otežao (postavljanjem tako mnogo uvjeta za željenu kravu) . Oni su upitali za njen opis, boj u i starost, pa im je i odgovoreno da traže ono što je bilo prava rijetkost i izazov (tj . bilo j e izuzetno teško pronaći takvu kravu). Stvar je u tome, da im je naređeno da zakolju ni previše staru kravu, niti previše mladu, nego između ovoga dvoga." Ovo je mišljenje Ibn-Abbasa, Mudžahida, Ebu El-Alije, Ikrime, El-Hasana, Katade i drugih.

Zatim su sebi otežali kroz pitanja o njenoj boji. Naređeno im je "da ta krava treba biti j arkorumene boje, da se svidi onima koji je vide", što je b ilo j ako teško ispuniti. Zatim su upitali: " 'Zamoli Gospodara svoga, u naše ime,' - rekoše - 'da nam objasni kakva još treba biti jer, nama krave izgledaju slične, a mi ćemo nju, ako Allah htjedne, sigurno pronaći.' 'On poručuje' - reče on - 'da ta krava ne smije biti istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva; treba biti bez mah ane i bez ikakva biljega.' - 'E sad si je opisao kako treba!' - rekoše, pa je zaklaše, i jedva to učiniše.'' Kaže se da nisu mogli pronaći kravu sa svim tim karakteristikama, osim kod čovjeka koji je bio pravedan i dobar prema svome ocu. Oni su zatražili da im je uruči, ali je on odbio. Pokušali su ga nagovoriti da im proda po određenoj cijeni, dok mu nisu ponudili koliko vrijedi njena težina u zlatu. Ali, on je odbio. Zatim, oni su mu ponudili količinu zlata koliko je bilo njenih deset težina. Konačno, on je prihvatio njihovu ponudu i uručio im je. Zatim, Musa, a. s., je naredio da je zakolju, "pa je zaklaše, i jedva to učiniše", tj. bili su neodlučni. 44

Zatim ih je Musa, a. s., upoznao sa Allahovom naredbom, da udare mrtvog čovjeka sa jednim dijelom krave. Učenjaci kažu: " Dijelom njene bedrenjače, ili dijelom mesa sa područja između njenih ramena." Kada su ga udarili tim dijelom, on j e bio oživljen od strane Svemogućeg Allaha. Musa, a. s. ga je upitao: "Ko je tvoj ubica?" On je kazao: "To je moj nećak, on me ubio." Zatim je ponovo umro. Uzvišeni Allah kaže " . . . i eto tako Allah vraća mrtve u život i pruža vam dokaze Svoje da biste shvatili", tj. tako ste svjedočili proživljenju tog mrtvog čovjeka naredbom Svemogućeg Allaha. On može da učini isto sa svim umrlim ljudima kada to poželi. On, uzvišen je, kaže: "Stvoriti sve vas i sve vas oživjeti isto je kao stvoriti i oživjeti jednoga čovjeka; Allah, zaista, sve čuje i sve vidi." (Lukman, 28.)