Vid potpunosti islama  je u tome što nam je pojasnio  način ophođenja muslimana sa nevjernicima, a sastoji se u sljedećem:

1. Ne odobrava i nije zadovoljan sa njegovim nevjerstvom, jer  zadovoljstvo kufrom je sam kufr.

2. Prezire ga Allahovim prezirom, jer ljubav i mržnja su  u ime Allaha. Sve dok ga Allah zbog njegova nevjerstva prezire, i musliman  je dužan, u ime Allaha da ga prezire.

3. Ne uzima ga za prijatelja i prema njemu ne pokazuje naklnost, jer Allah dž.š. kaže: "Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike pored vjernika." (Ali Imran 28.)    "Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju, budu u ljubavi sa onima koji se  Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar oni bili, očevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi." (El – Mudžadele 22)

4. Prema njemu pravedno postupa i čini mu dobro, ukoliko se ne bori protiv islama i muslimana.  "Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Allah, zaista, voli one koji su pravični."  (El – Mumtehine 8.)

5. Muslimanu je dozvoljeno jesti njegovu hranu i primiti od njeg hediju, ako je kitabija (kršćanin ili jevrej).  "Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela, i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga, i vaša jela su njima dozvoljena." (El – Maide 5.) Prenosi se u  vjerodostojnom hadisu da je Poslanik s.a.v.s. bio pozvan na gozbu kod jevreja u Medini, pa se odazvao pozivu i jeo ono što mu je ponuđeno.

6. Nije dozvoljeno udavati vjernice za kitabije, jer je Uzvišeni zabranio vjernici da se uda za nevjernika, uopćeno: "One njima nisu dopuštene, niti su oni njima dopušteni (tj. mnogobošci)."  (El – Mumtehine 10)

 "Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice, uistinu je robinja vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici." (El – Bekare 221)

 "Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela, i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga, i vaša jela su njima dozvoljena, i čestite vjernice su vam dozvoljene, i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga prije vas, kada im vjenčane darove njihove dadete s namjerom da se s njima oženite, a ne da sa njima blud činite i da ih za prilježnice uzmete." (El – Maide 5)

7. Kako postupiti prilikom miješanja sa kitabijama i susretanja sa njima, pojašnjeno nam je kroz hadise:

-  Kada kihne i zahvali Allahu, treba mu kazati: Jehdikumullahu ve juslihu balekum! (Allah vas uputio i popravio vam vaše stanje!), a ne treba mu kazati: Jerhamukellahu!, jer se dešavalo da su jevreji namjerno kihali pred Allahovim Poslanikom s.a.v.s. nadajući se da će im odgovoriti riječima: Jerhamukellahu! (Allah vam se smilovao) Međutim, Poslanik s.a.v.s.  im je govorio: Jehdikumullahu ve juslihu balekum! (Ahmed, Musned Kufijin, hadis od Ebu Muse 19920)

-  Ne nazivati mu prvi selam, kada se sretne sa njim, a ako on njega poselami, otpozdraviti mu riječima: Ve alejkum! (I vama!), jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Kada vas poselame sljedbenici Knjige, recite im: 'Ve alejkum!'" (Buharija, Knjiga o traženju dopuštenja)

-Ne ostavljati mu sredinu puta,  jer se to smatra iskazivanjem počasti i poštovanja. Poslanik s.a.v.s. je rekao : "Nemojte prvi jevrejima i kršćanima nazivati selam, a kada nekog od njih na putu sretnete, natjerajte ga na njegov tješnji dio." (Buharija, Knjiga o traženju dopuštenja)

- Musliman se ponosi onim što mu je vjerom propisano (npr.odjećom) i  ne oponaša nevjernika u onom što nije nužno, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Ko oponaša neki narod, on  je od njih." (Ebu Davud, Knjiga o odjevanju)    Nastoji da se razlikuje od njega i da ima drugačiju odjeću, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Razlikujte se od mušrika (mnogobožaca). Puštajte brade i podrezujte brkove." (Muslim, Knjiga o čistoći)

Izvor: Ahlak muslimana – ponašanje i moral svakog muslimana