Korisni tekstovi

ZUBEJR IBN - AVVAM, radijellahu anhu

Ovaj veliki čovjek historije islama je odgajan u okrilju svoje plemenite majke Safijje r.a., kćerke Abdul-Mutalibove. Odrastao je uz njenu izvanrednu prirodu, karakter i plemenitost. Navest ćemo samo jedan slučaj iz njihovog života koji se desio nakon bitke na Uhudu. Kao što je opće poznato Hind bintu Utbe je rasporila stomak Safijjinom bratu, Hamzi ibn Abdul-Mutalibu. Hamza je na Dan Bedra u dvoboju ubio njenog oca, Utbu, i kao odmazdu za to ona mu je na Uhudu rasporila stomak i sažvakala jetru. Uz to ga je i toliko izmasakrilala da je bilo strahota gledati Hamzino beživotno tijelo.

Kada je Allahov Poslanik s.a.w.s. stigao do tijela svog izmasakriranog amidže i vidio u kakvom je stanju njegovo mrtvo tijelo, obuzela ga je još veća tuga. Zatim je prišao tik pored njega. U tom momentu je primjetio svoju tetku, a Hamzinu sestru safiju kako žurno prilazi poprištu bitke, kako bi vidjela šta su nevjernici učinili njenom bratu. Tada Allahov Poslanik s.a.w.s. reče njenom sinu Zubejru: „Ne dozvoli joj da priđe i vidi ovo!“ brinući se za njeno stanje u slučaju da vidi izmasakriranog brata. Čim je Zubejr stao pred svoju majku i rekao joj ono što mu je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao, ona mu spremno odgovori:                   „Ako me ne pustiš, ni zemlje ni majke nemaš.“ Taj majčin odgovor je toliko iznenadio junaka muslimana da se stresao kao prut i osjetio kako mu se zemlja trese pod nogama, zatim se okrenuo i žurno vratio Allahovom Poslaniku s.a.w.s.  obavještavajući ga šta mu je rekla majka. Tada Allahov Poslanik s.a.w.s. reče: „Oslobodi joj put.“

Okupljeni muslimani joj odmah napraviše prolaz, a ona žurno priđe i zagleda se u svog brata, zatim je klanjala i ponovo se vratila nazad moleći Allaha dž.š. za svog brata šehida i potom reče Zubejru: „Poruči Allahovom Poslaniku da nema većeg zadovoljstva od onoga što zadesi čovjeka na Allahovom putu. Sa Allahovom dozvolom ja ću biti hrabra i strpljiva u svom bolu.“

Priredila:

Fikra Smajlović, na osnovu djela „Opasne greške u odgoju djece“, autora Šejh Muhammed b. Ibrahim El-Hamd.

Zaključak o greškama

Do sad smo pisali o greškama koje svakodnevno čine roditelji u odgoju svoje djece. Ako su ove greške bile sjeme koje su posijali, šta mislite, kakvi će biti plodovi koje će pobrati?

Prvo su svoju djecu napunili i opkolili sadržajima koji garantuju iskvarenje njihovog djeteta, a potom su se prepustili nadanju i očekivanju da njihovo dijete bude primjerno, uzorno, dobro i odlično. Iz svega navedenog lahko možemo zaključiti da kakav god „ zločin“ ili grešku učinimo prema djeci u fazi odgoja, ne treba da žurimo sa našim žalopojkama i kukanjem kada vidimo da čine ružne i odvratne stvari na svoju i našu sramotu kada odrastu. Moramo biti svjesni da smo mi svojim greškama „oblikovali“ i „pripremili“ dijete za nesreću, sramotu i zlo, umjesto da smo to učinili za dobro.

Smijemo li se, uopće, u ovom segmentu odgoja usporediti sa „selefu-salihom“, dobrim prethodnicima, koji su svojim rezultatima odgoja zabilježeni kao najbolja i najplemenitija generacija, čije rezultate nije uspio ponoviti niko poslije njih, i ako su živjeli prije više stotina godina.

Kakvi su samo bili ti ljudi koji su bez svih onih znanja iz pedagogije, psihologije i metodike bili u stanju izgraditi takve ličnosti koje i dan- danas stoje uspravno i nedostižno pred nama? Ako analiziramo stanje i atmosferu u kojoj je živjela ta generacija, te njihove aktivnosti i ponašanja vidjet ćemo da je iza sve i jednog pojedinca te generacije stajao otac i majka koji su bili veličanstvene ličnosti, potpuno izgrađene i stabilne u svim segmentima. Oni su shvatili odgoj svoje djece kao najodgovorniju stvar na ovom svijetu i skladno tome trudili se svim sredstvima da taj odgoj sprovedu u najpotpunijem mogućem obliku sa najuzvišenijim ciljevima.  U sljedećim člancima navešćemo nekoliko primjera časnih majki koje su dale nemjerljiv doprinos u odgoju svoje djece, zahvaljujući kojem su njihova djeca izrasla u fantastične i neponovljive ličnosti.

Priredila:

Fikra Smajlović, na osnovu djela „Opasne greške u odgoju djece“, autora Šejh Muhammed b. Ibrahim El-Hamd.

27 - 250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, alejhis-selam

-          Kada se dogodila Bitka na Tebuku?

Bitka na Tebuku se dogodila u mjesecu redžebu 9. godine po hidžri.

-          Koji je povod Bitke na Tebuku?

Povod Bitke na Tebuku su vijesti koje su stigle do Allahovog Poslanika, a.s., o spremanju Rimljana i njima naklonjenih plemena za napad na muslimane, pa je Allahov Poslanik, a.s., odlučio boriti se s njima u blizini njihove granice i ne dozvoliti im prednjačenje u borbi.

-          Ko je najviše učestvovao u opremanju muslimanske vojske u Bici na Tebuku?

Muslimansku vojsku je najviše opremao Osman ibn Affan, r.a.

-          Šta je rekao Allahov Poslanik, a.s., o tome?

Allahov Poslanik, a.s., je to smatrao dobrim predznakom, pa je rekao: "Nikada Osman neće propasti nakon ovog dana.”

-          Koliki je bio broj muslimanske vojske u Bici na Tebuku, a koliki rimske?

Broj muslimanske vojske je bio trideset hiljada boraca, a broj rimske četrdeset hiljada boraca.

-          Koji nadimak je dobila muslimasnka vojska na Tebuku?

Nadimak koji je dobila muslimanska vojska na Tebuku je “’porodična vojska”.

-          Kako se završila Bitka na Tebuku ?

Kada su čuli Rimljani i njihovi saveznici o napredovanju vojske Allahovog Poslanika, a.s., obuzeo ih je strah i nisu mogli ići u dalju borbu,već su se razbježali ka svojim mjestima, a muslimanska vojska se vratila kao pobjednik.

-          Koja kur’anska sura govori o Bici na Tebuku?

Kur’anska sura koja govori o Bici na Tebuku je sura Tevbe.

-          Koje godine je Allahov Poslanik, a.s., obavio Oprosni hadž?

Allahov Poslanik, a.s., je obavio Oprosni hadž 10. godine po hidžri.

-          Koliki je bio broj muslimana koji su prisustvovali Oprosnom hadžu s Allahovim Poslanikom?

Broj muslimana koji su prisustvovali Oprosnom hadžu je bio 124.000, a po nekima 44.000.

-          Koja je posljednja vojska koju je Allahov Poslanik, a.s., opremio i kada je to bilo?

Posljednja vojska koju je Allahov Poslanik, a.s., opremio je bila vojska Usame ibn Zejda ibn Harisa, r.a.To je bilo 11. godine po hidžri.

Izvor: 250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, a.s.

Autor: Nesiba Mahmud Talib

Pripremila: Adela Hebibović

Život Allahovog Poslanika s.a.v.s. je veličanstvena mu'džiza

Nema sumnje da je i sam život Allahovog     Poslanika s.a.v.s. veličanstvena mu'džiza. Imam Ibn-Tejmijje  potvrđuje ovu činjenicu, pa kaze: "Biografija Allahovog Poslanika s.a.v.s..  njegova svojstva i način ponasanja, njegov govor i djela i njegov Serijat znakovi su njegova poslanstva.“  Ovo su istinske mu'džize Allahovog Poslanika s.a.v.s, a šta bi se tek moglo reći o razumskim i osjetilnim  mu'džizama koje mu je Allah dž.š. darovao.

Definicija mu'džize

Ulema je definisala  mu'džizu kao događaj koji odstupa od uobičajenog načina ili zakona života. Ovi  događaji se  dešavaju  uz  odobrenje   Uzvisenog  Allaha  nekom  od  Njegovih

poslanika, kao dokaz njegova poslanstva i misije. Normalno je da se mu'džiza događa na način  da  prkosi  ljudskoj  moći, a ujedno se dešava na onom polju gdje su ljudi dosegli određeni nivo progresa i razvoja. Mu'džiza je znak poslanstva koji Uzvišeni Allah otkriva preko  svog  poslanika, nakon što ga nevjernici zaniječu.

To se dogada tako što oni uvide da su bespomoćni da učine istu stvar. Ova mu'džiza je svjedočanstvo Uzvišenog Allaha da je poslanik, koji je došao  sa njom, prenio poruku.

Izvor:  Mu'džize Muhameda a.s.,  Haifz  Ibn  Kesir

NEPRAVDA

Nepravda je stavljanje nečeg na mjesto koje mu ne pripada, ona je zabranjena u Allahovoj vjeri. Prenešeno je u vjerodostojnom hadisu-i-kudsiju (posebna vrsta hadisa u kojem Poslanik s.a.v.s. prenosi govor od Allaha dž.š., a koji nije Kur'an) da je Allahov Poslanik s.a.v.s.  rekao da Uzvišeni Allah kaže: "O robovi moji, zaista sam ja zabranio zulum (nepravda) samom Sebi, i učinio sam ga zabranjenim među vama, pa nemojte jedni drugima zulum činiti." (Muslim, Knjiga o dobročinstvu i održavanju rodbinskih veza)

Uzvišeni Allah nam je zabranio nepravdu, jer su njene posljedice kobne i na ovom i na onom svijetu. Zalima na dunjaluku stiže kletva mazluma "jer između nje (kletve mazluma) i Allaha nema zastora." (Ahmed, Musned Enesa ibn Malika)

 A na ahiretu se nepravda umnogostručuje pa bude tmina nad zalimom, kao što kaže Allahov Poslanik s.a.v.s: "Čuvajte se nepravde, jer će na Sudnjem danu nepravda biti tmina." (Muslim, Knjiga o dobročinstvu i održavanju rodbinskih veza)

Najgora vrsta nepravde je čovjekova nepravda prema samom sebi činjenjem širka, jer Uzvišeni veli: "Ne činite druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda." (Lukman 13.)

Ako je musliman učinio nekome nepravdu, treba što prije da vrati uzetu stvar ako je nepravda bila u imetku ili sličnom, a ako je bila nepravedna riječ, treba zatražiti oprost od onog o kome je govorio, a ako to nije u stanju, neka uputi dovu za njega, pokaje se Allahu i traži od Njega oprost, i treba odlučiti da ne čini više tu nepravdu i da se kaje zbog nje. Dokaz za spomenuto su riječi Allahovog Poslanika s.a.v.s.:

 "Ako je neko učinio nepravdu, povrijedio čast ili nešto drugo kod svoga brata, neka ga danas (odmah) zamoli za oprost, prije nego dođe vrijeme kada neće biti ni  dinara ni dirhema, jer (ako to ne učini), ako bude imao dobrih djela, od njih će mu biti oduzeto onoliko kolika je bila nepravda, a ako ne bude imao dobrih djela, od grijeha njegova druga će se uzeti i natovariti na njega." (Buharija, Knjiga o tužbama)

Izvor:  Ahlak muslimana – ponašanje i moral svakog muslimana