msvsv

 

 


 Abdullah, r.a., kaže:
- Vjerovjesnik, s.a.w.s., je rekao: "Kada vas je u skupini troje, onda neka dvoje između vas ne vode tajni razgovor mimo trećega, sve dok ne budete među više ljudi, kako ga to ne bi povrijedilo."


Ebu Hurejre, r.a., priča da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: "Allah Uzvišeni kaže: `Za Moga roba vjernika, kome sam uzeo njegove najdraže od stanovnika ovog svijeta pa se on strpio, nema kod Mene druge nagrade osim Dženneta.`"


Kaže Uzvišeni Allah: “O čovječe, ti doista ideš ka svome Gospodaru i susrest ćeš se s Njim.” (El-Inšikak, 6) 


Aiša, radijallahu anha, kazuje: “Kada bi Allahov Poslanik vidio kišu, dovio bi riječima: ‘Allahumme sajjiben nafian! – Gospodaru moj, podari da to bude rodna i korisna kiša!” (Buhari)


 “Budi ustrajan na Pravom putu, kao što ti je naređeno, i neka tako postupe i vjernici koji su uz tebe…” (Hūd, 112)


"Onome ko namjerno ubije vjernika kazna će biti džehennem, u kojem će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti." (En-Nisa 93)


Ebu Derda, radijallahu anhu, prenio je sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Visoke stupnjeve u Džennetu neće zaraditi onaj ko se bude bavio vračanjem, niti onaj ko se bude povodio za strelicama mejsira, niti onaj ko se vrati s puta iz zloslutnje.”


Safijja b. Ebu Ubejd prenosi od jedne Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, žene da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko posjeti vračara i upita ga nešto u vezi s gajbom, pa mu povjeruje, njegov namaz neće biti primljen četrdeset dana.”


Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. (Prijevod značenja 30. ajeta sure En-Nur)


Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem,  je rekao: "Bolje ti je sagnuti leđa pod bremenom drva, nego podići glavu za milostinjom."


 “Oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali, za njih su dobre vijesti i na ovome i na onome svijetu – Allahove riječi niko ne može izmijeniti – to će, zaista, velik uspjeh biti.” (Junus, 63–64)


“Čuvaj svoj jezik, neka ti tvoja kuća bude dovoljna i plači nad svojim grijesima!”


Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:"Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko ili šezdeset i nekoliko dijelova. Najbolji njegov dio je izgovoriti ‘la ilahe illallah’, a najmanji je uklanjanje sa puta nečega što smeta prolaznicima, a i stid je jedan dio imana." (Buhari i Muslim) 


Kada je Uzvišeni Allah objavio: “Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje ne pomiješaju sa zulumom, takvima pripada sigurnost i oni su upućeni” (El-En’am, 82), to je kod nekih ashaba uzrokovalo nedoumicu, pa su upitali: “Allahov Poslaniče, ko od nas ne čini sebi zulum­?”, tj. ko ne čini grijehe kada svi ljudi griješe. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Ne misli se na to! Zar nisi čuo dobrog roba (Lukmana) kada je rekao: ‘Zaista je širk najveći zulum (nepravda)?’”


Ebu Hurejra, radijallahu anhu, pripovijeda sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Kada čovjek pije nešto, neka ne diše iznad posude; ako se želi nekoliko puta napiti, neka odmakne od usta posudu pa predahne i neka se zatim opet napije.


Kazao je Allahov Poslanik: “Čovjek će izgovoriti riječ na koju neće obratiti pažnju, a kojom će izazvati Allahovu srdžbu i zbog nje će biti bačen u Vatru.” (Buharija)


Enes, radijallahu anhu, kazuje: “Bili smo sa Allahovim Poslanikom kada je počela padati kiša. Allahov Poslanik odgrnuo je svoju odjeću kako bi pokisnuo. Upitali smo: ‘Allahov Poslaniče, zašto si to učinio?’, a on je odgovorio: ‘Zato što je ona nedavno bila kod svoga Gospodara.’” (Muslim)


‘’Ko se u Allaha uzda On mu je dosta.’’ (Et-Talak, 3.)


“A njih smijeniše zli potomci, koji namaz napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći; ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činilli, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u Džennet ući.” (Merjem, 59–60)


I da je čovjekovo samo ono što sam uradi“(Kur'an 53-39)


Omer, radijellahu anhu, je rekao: “Doista je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Zaista Allah ovom Knjigom uzvisuje jedne narode, a na niske stepene spušta druge.’” (Muslim)


Došao je neki čovjek Poslaniku i upitao ga: ''Allahov Poslaniče, ko je najpreči za moje lijepo druženje s njim i moje lijepo ponašanje prema njemu?'' Vjerovjesnik, s.a.v.s., odgovori: ''Tvoja majka!'' Čovjek upita: ''A ko nakon nje?'' Odgovorio je: ''Tvoja majka!'' Čovjek je ponovo upitao: ''A ko poslije nje?'' Vjerovjesnik, s.a.v.s., je i treći put odgovorio: ''Tvoja majka!''. Na četvrti upit ovog čovjeka: ''A ko poslije nje?'', Vjerovjesnik, s.a.v.s., odgovorio je: ''Tvoj otac!'' (El-Buhari i Muslim)


Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejehi ve sellem: “Djela (ljudi) izlažu se (Allahu) svakog ponedjeljka i četvrtka i Allah oprašta, u tom danu, svakoj osobi koja Allahu ne pripisuje sudruga, osim čovjeku koji je u zavadi sa svojim bratom kada se kaže: ‘Ostavi njih dvojicu dok se ne pomire! Ostavi njih dvojicu dok se ne pomire!’” (Muslim)


Jedne prilike ashabi su upitali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Koji su ljudi najbolji?”, a on je odgovorio: “Svaki onaj čije je srce čisto i koji govori samo istinu.” Ashabi su rekli: “Znamo onoga koji govori samo istinu, a  ko je to čistog srca?” Rekao je: “To je čisti, bogobojazni, koji neće biti grješan, niti će mu se učiniti nepravda, u čijem srcu nema pakosti niti zavisti.” ( Ibn Madže)


"Neće ući u Džennet onaj u čijem srcu bude i trun oholosti.’’ Neki čovjek ga upita: ‘’Zaista čovjek voli da mu odjeća i obuća budu lijepi.’’ Na to mu Božiji Poslanik reče: "Zaista je Allah lijep i voli ljepotu. Oholost je odbijanje istine i ponižavanje ljudi." (Muslim)


"Klonite se zavisti jer ona jede (uništava) dobra djela kao što vatra jede drva i travu." (Bilježi Ebu Davud)


Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je čovjek rekao Allahovom Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Preporuči mi nešto!" Reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ne srdi se!" čovjek ponovi pitanje više puta, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opet mu reče: "Ne srdi se!


Allahov Miljenik, sallallahu alejhi ve sellem, kazuje da je Allah rekao: “Ja sam s mišljenjem Moga roba o Meni, i Ja sam s njim kada Me spomene: ako Me spomene u sebi, i Ja njega spomenem u Sebi, a ako Me spomene u društvu, i Ja njega spomenem u boljem društvu od njegovog. Ako Mi se približi za jedan pedalj, Ja se njemu približim za podlakticu, ako se on Meni približi za podlakticu, Ja se njemu približim za rukohvat. Ako Mi bude dolazio hodajući, Ja ću njemu doći trčeći.” (Buhari)


Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Doista se čovjeku i opskrba zabrani zbog grijeha koji počini.“ (Ibn Madždže)


“Zaista tvoje tijelo ima kod tebe pravo (na odmor), i tvoje oko ima kod tebe pravo (na san), i tvoja porodica ima kod tebe pravo (na uživanje i druženje), i tvoji posjetioci imaju kod tebe pravo (da ih ugostiš i s njima posjediš). Pa daj svakome njegovo pravo!” (hadis)


“I kad je Gospodar vaš objavio: ‘Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.’” (Ibrahim, 7)


Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Zaista među vama (potomcima Ademovim) ima onih koji se sporo ljute, a brzo odljute, i onih koji se brzo naljute i brzo odljute, a ima i onih koji se brzo naljute, a sporo odljute. Zaista su najbolji oni koji se sporo naljute, a brzo odljute, a najgori su oni koji se brzo naljute, a sporo odljute (oproste).”  (Tirmizi)


Enes radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao „Ako nastupi Sudnji dan, a neko od vas bude u ruci imao sadnicu i bude u stanju posaditi je prije nego što on nastupi, neka je posadi“.


Prenosi Ebu Seid El-Hudri, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Čuvajte se sjedenja pored puteva!'“ Oni rekoše: „Allahov Poslaniče, moramo se okupljati da razgovaramo!?“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Ako već morate, onda dajte putu njegovo pravo!“ „A šta je pravo puta?“, upitaše. On reče: „Obaranje pogleda, uklanjanje prepreka, uzvraćanje selama i naređivanje dobra i odvraćanje od zla." (Buharija)


Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko od vas vidi nevaljalo djelo, neka ga promijeni svojom rukom, a ako to nije u mogućnosti, onda svojim jezikom, a ako ni to nije u mogućnosti, onda (neka osudi) svojim srcem, a to je najslabiji stepen imana.” (Muslim)


Imam Muslim, rahimehullah, bilježi hadis koji Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao (ashabe): “Znate li koji je čovjek bankrotirao?” Ashabi odgovoriše: ''Među nama je bankrotirao onaj koji nema ni dinara niti bilo šta drugo.” Na to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Istinski je bankrotirao u mom ummetu onaj (čovjek) koji će na Sudnji dan doći sa namazom, postom, zekatom, ali je nekoga klevetao, nekoga je potvorio, (bespravno) je jeo imetak ovog, prolio krv onog, udario ovog, pa će se jednome dati od njegovih (dobrih) djela i drugome ce se dati od njegovih (dobrih) dijela, a ako mu nestane dobrih djela prije nego vrati pravo drugih kojima je skrivio, bit će natovaren grijesima onih prema kojima se ogriješio, a zatim će biti bačen u Vatru.” (Muslim)


Kada neko posjeti svog bolesnog brata muslimana, krenuo je put džennetskog palminjaka, a pošto sjede, prožme ga Allahova milost. Ako ga posjeti izjutra, sedamdeset hiljada meleka donosi salavat na njega sve do noći, a ako ga posjeti noću, sedamdeset hiljada meleka uče mu salavate sve do sabaha.(Tirmizi)


Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, kazuje da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi od Uzvišenog Gospodara i kaže: “Zaista je Uzvišeni Allah odredio dobra i loša djela, a zatim je to objasnio, pa ko naumi da uradi dobro djelo pa ga ne uradi, Allah mu to upiše kod Sebe kao potpuno dobro djelo; a ko naumi da uradi dobro djelo i uradi ga, Allah mu upiše kod Sebe nagradu od deset do sedam stotina puta, ili još mnogo veću. Ko naumi da uradi loše djelo pa ga ne uradi, Allah mu to upiše kod Sebe kao potpuno dobro djelo; a ko naumi da uradi loše djelo i uradi ga, Allah mu upiše samo jedno loše djelo.” (El-Buhari i Muslim)


 Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je Uzvišeni Allah rekao: ‘Ko neprijateljski postupi prema Mom evliji, objavio sam mu rat. Najdraže čime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi. I Moj rob neće prestati da Mi se približava nafilama sve dok ga ne zavolim: Ja tada postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom hvata i njegova noga kojom hodi. Ako Me nakon toga zamoli za nešto, sigurno ću mu udovoljiti, a ako zatraži Moju zaštitu, sigurno ću ga zaštititi.’” (Buhari)


“Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani.” (Buhari i Muslim) 


 Enes ibn Malik, radijallahu anhu, kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

''Džennet je zaodjenut poteškoćama (mekarih), a Džehennem je zaodjenut slastima i uživanjima (šehevat)!'' (Muslim)


 ''Reci: "O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.'' (Ez-Zumer, 53.)


''Svaki sin Ademov (čovjek) griješi, a najbolji griješnici su oni koji se mnogo kaju.(Tirmizi)


 Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pet dnevnih namaza, džuma do džume, ramazan do ramazana, brišu (grijehe počinjene) između njih, ako se izbjegnu veliki grijesi.”(Muslim)


 Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Nije snažan onaj koji je vješt hrvač, nego je snažan onaj koji vlada sobom u srdžbi.“


Enes, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Uzvišeni Allah kaže: 'Čovječe, opraštat ću ti grijehe ne obazirući se na njih sve dok Me budeš dozivao i molio. Čovječe, kada bi ti grijesi dostigli nebeske visine a potom Me zamolio za oprost, oprostio bih ti. Čovječe, kada bi Mi došao sa punom Zemljom grijeha i susreo Me bez truna širka, obasuo bih te sa isto toliko oprosta!'" (Muslim)


Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Zaista je Uzvišeni Allah rekao: 'Ko neprijateljski postupi prema Mom evliji, objavio sam mu rat. Najdraže čime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi. I Moj rob neće prestati da Mi se približava nafilama sve dok ga ne zavolim: Ja tada postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom hvata i njegova noga kojom hodi. Ako Me nakon toga zamoli za nešto, sigurno ću mu udovoljiti, a ako zatraži Moju zaštitu, sigurno ću ga zaštititi." (Buharija)


Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Požurite čineći dobra djela prije nego što nastupe smutnje kao da su se spustili dijelovi mrkle noći! Čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, odnosno omrknut će kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik, prodajući vjeru za neznatnu ovosvjetsku vrijednost. " (Muslim)


Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Jak vjernik bolji je i Allahu draži od nejaka vjernika, a u obojici je hajr (dokle god su vjernici). Žudi za onim što će ti koristiti, od Allaha pomoć traži i nemoj biti kukavica. Ako te šta neprijatno zadesi, nemoj reći: 'Da sam uradio drugačije, ne bi do ovoga došlo,' nego reci: 'Allah je odredio ono što je htio, i to i uradio, jer riječ "da" (sam) otvara šejtanska vrata." (Muslim)


Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: „"Svaki dan čovjek osvane dužan podijeliti sadaku za svaki zglob i svaku kost svoga tijela: svaki tesbih (izgovor riječi subhanallah) jeste sadaka, svako izgovoreno "elhamdulillah"je sadaka, svako "la liahe illallah"je sadaka, svaki tekbir je sadaka, naredivanje na dobro je sadaka i sprečavanje zla je sadaka. Sve to nadoknaduje klanjanje dva rek'ata duha namaza (nafila-namaz, koji se klanja nakon što sunce odskoči, pa do pred podne na izvjesno vrijeme)." (Muslim)


Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: „Najbolji ti je prijatelj onaj ko te necem nauči“ (El-Buhari,)


Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: „Pošto je Allah završio stvaranje, kod Sebe, iznad Arša, zapisao je: „Moja milost nadvladala je Moju srdžbu.“ (El-Buhari, 3194 i 7453; Muslim, 2751)


Od Aiše r. a. se prenosi da je rekla: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao:  "Najdraža djela Allahu su ona dobra djela na kojima se istraje, pa makar ona bila i mala" (Buhari, Muslim)


Adijj b. Hatim r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: "Allah će razgovarati sa svakim od vas bez posrednika. Čovjek će pogledati na desnu stranu i vidjet će samo svoja djela. Zatim će pogledati na lijevu stranu i vidjet će svoja djela, pa će pogledati ispred sebe i ugledat će samo vatru! Zato se čuvajte vatre, pa makar polovinom udjeljene hurme." (Muttefekun alejhi)


Ebu-Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: '"Požurite sa dobrim jelima, jer će se pojavljivati smutnje koje će nastupati kao dijelovi mrkle noći; čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, ill će omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik - prodavat će svoju vjeru za dunjalučke stvari."
(Muslim)


Ebu Musa r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: '' Niko nije strpljiviji od Allaha na uznemiravanja koja se čuju. On sluša od ljudi kako Mu pripisuju sina i opet im dariva zdravlje i opskrbljuje ih."  (Buhari)


Ebu-Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: ''Od ljepote islama - vjere jednog čovjeka jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče." (Tirmizi)


Harise ibn Vehb, r.a, prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.w.s, rekao: '“Hoćete li da vas obavijestim o tome ko su stanovnici Dženneta? Dženetlija je svaki nemoćni, slabi i skrušeni musliman. Kada bi on Allaha za nešto zakleo, Allah bi mu zasigurno to udovoljio. Hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima Džehennema? To je svaki zadrti, sebični i oholi čovjek.” (Muttefekun alejhi)


Enes, r.a. prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.w.s, najčešće učio ovu dovu: '"Gospodaru moj, podari nam dobro na ovom i budućem svijetu, i sačuvaj nas džehenemske kazne." (Muttefekun alejhi)


Ebu-Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: ''Kada bi vjernik znao koje kazne kod Allaha postoje, ne bi niko očekivao Njegov Džennet, a kada bi nevjernik znao koliko kod Allaha ima rahmeta (milosti), ne bi nikad izgubio nadu u Njegov Džennet." (Muslim)


Ebu-Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: ''Tražite kod Allaha zaštitu od velikog iskušenja, nesnošljive muke, teške sudbine (odredbe) i zluradosti neprijatelja." (Muttefekun alejhi)


Ebu-Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: ''Uzvišeni Allah je rekao: - Dijeli, o sine Ademov, i tebi će se davati .'' (Muttefekun alejhi)


Enes, r.a. prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.w.s, rekao: '''Kod koga se nađu tri svojstva osjetiće slast imana:  Da voli Allaha i Njegovog Poslanika iznad svega ostalog, da čovjeka voli isključivo u ime Allaha, da mrzi povratak u nevjerstvo, nakon što ga je Allah iz njega izbavio, kao što mrzi da bude bačen u Vatru."  (Muslim)


Džabir, r.a.  prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.w.s, rekao: "Svako dobro djelo je sadaka."  (Buhari)


Od hazreti Osmana Ibn-Affana r.a. prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Najbolji među vama jeste onaj ko nauči Kur’an, a potom druge poučava njemu." (Buhari)


Ebu-Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: "Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje."  (Muslim)


Ebu-Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: ''Allah se srdi na čovjeka koji Ga ne moli.'' (Tirmizi, Ahmed, El-Buhari u knjizi El-Edebu El-Mufred)