99-names-of-ALLAH-one-Wallpaper1. Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema هُو الله الذّي لا إلَه إلاّ هُو
2. Er-Rahman - Blagi الرّحمان
3. Er-Rahim - Milostivi الرّحيم
4. EI-Meliku - Vladar المَلِك
5. EI-Kuddusu - Sveti القُدّوس
6. Es-Selamu - Čist od mana السّلام
7. EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja المُؤمن
8. EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost المُهَيْمِن
9. EI-Azizu - Koji sve pazi i prati العزيز
10. EI-Džebbaru - Snažni الجبّار
11. EI-Mutekebbiru - Silni المُتَكَبِّر
12. EI-Haliku - Stvaralac الخالق
13. EI-Bari'u - Koji divno stvara البارئ
14. EI-Musavviru - Koji likove daje المُصَوِّر
15. EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta الغفّار
16. EI-Kahharu - Koji nadvladava القهّار
17. EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja الوهّاب
18. Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje الرزّاق
19. EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara الفتّاح
20. EI-Alimu - Koji sve zna العليم
21. EI-Kabidu - Koji steže القابض
22. EI-Basitu - Koji pruža الباسط
23. EI-Hafidu - Koji spušta الخافض
24. Er-Rafiu - Koji diže الرّافع
25. EI-Muizzu - Koji uzvisuje المُعِزّ
26. EI-Muzillu - Koji ponizuje المُذِلّ
27. Es-Semiu - Koji sve čuje السّميع
28. EI-Besiru - Koji sve vidi البصير
29. EI-Hakemu - Sudac الحكم
30. EI-Adlu - Pravedni العدل
31. EI-Latifu - Dobri اللطيف
32. EI-Habiru - O svemu obaviješteniالخبير
33. EI-Halimu - Blagi الحليم
34. EI-Azimu - Veliki العظيم
35. EI-Gaffuru - Koji prašta الغفور
36. Eš-Šekuru - Koji je zahvalan الشّكور
37. EI-Alijju - Visoki العليّ
ا38. EI-Kebiru - Veliki  الكبير
39. EI-Hafizu - Koji čuva الحفيظ
40. EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava المُقيت
41. EI-Hasibu - Koji obračun svodi الحسيب
42. EI-Dželilu - Veličanstveni الجليل
43. EI-Kerimu - Plemeniti الكريم
44. Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret الرقيب
45. EI-Mudžibu - Koji molbe prima المجيب
46. EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata الواسع
47. EI-Hakimu - Mudri الحكيم
48. EI-Vedudu - Koji voli الودود
49. EI-Medžidu - Slavljeni المجيد
50. EI-Baisu - Koji proživljuje الباعث
51. Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok الشّهيد
52. EI-Hakku - Vrhovna Istina الحقّ
53. EI-Vekilu - Sveopći Staratelj الوكيل
54. EI-Kavijju - Moćni القوي
55. EI-Metinu - Čvrsti المتين
56. EI-Velijju - Zaštitnik الوليّ
57. EI-Hamidu - Hvaljeni الحميد
58. EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna المُحصي
59. EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac المُبدئ
60. EI-Muidu - Konačni proživitelj المُعيد
61. EI-Muhji - Koji život daje المُحيي
62. EI-Mumitu - Koji smrt daje المُميت
63. EI-Hajju - Živi الحيّ
64. EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava القيّوم
65. EI-Vadžidu - Imućni الواجد
66. EI-Madžidu - Slavni الماجد
67. EI-Vahidu - Jedini الواحد
68. Es-Samedu - Kome se svako obraća الصّمد
69. EI-Kadiru - Svemoćni القادر
70. EI-Muktediru - Koji sve može المُقتدر
71. EI-Mukaddimu - Koji unapređuje المُقدِّم
72. EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja المُؤخّر
73. EI-Evvelu - Prvi الأوّل
74. EI-Ahiru - Posljednji الآخر
75. Ez-Zahiru - Jasni الظّاهر
76. EI-Batinu - Skriveni الباطن
77. EI-Valiju - Koji upravlja الوالي
78. EI-Mutealiju - Svevišnji المُتعالي
79. EI-Berru - Dobročinitelj البرّ
80. Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava التّوّاب
81. EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan المُنْتَقِم
82. EI-Afuvvu - Koji oprašta ّالعفُو
83. Er-Reufu - Samilosni الرّؤف
84. Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova مالك المُلك
85. Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveličanstveniji i Najčasniji ذو الجلال والإكرام
86. EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde المُقسط
87. EI-Džami'u - Koji sve okuplja الجامع
88. EI-Ganijju - Koji je bogat الغنيّ
89. EI-Mugni - Koji daje bogatstvo المُغْني
90. EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo المانع
91. Ed-Darru - Koji stvara štetu الضّار
92. En-Nafi'u - Koji stvara korist النّافع
93. En-Nuru - Sveopće svjetlo النّور
94. EI-Hadi - Koji upućuje الهادي
95. EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega) البديع
96. El-Baki - Vječiti الباقي
97. EI-Varisu - Konačni nasljednik svega الوارث
98. Er-Rešidu - Upućivač na dobro الرّشيد
99. Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom  الصّبور