U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


OneTimeDonation

''Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati.''(et-Tewba 111)

''Nećete postići dobro sve dok ne budete dijelili od onoga što vam je drago!''(Ali Imran 92)

''O vjernici, dijelite od lijepih stvari koje ste stekli, i od onoga što smo vam Mi iz Zemlje izveli! Ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili, kada ni sami to ne biste primili osim zatvorenih očiju! I znajte da je Allah nezavisan i hvale dostojan!’(el-Bekare 267)

Poslanik,  sallallahu alejhi ve sellem,  kaže: ''U svakome danu u kome osvanu ljudi spuste se dva meleka. Jedan od njih kaže: 'Allahu, dadni još više onome ko troši', a drugi kaže: 'Allahu, dadni propast onome ko škrtari.'(Buharija i Muslim)

Udruženje „Most povjerenja“ iz Sarajeva, je od 2007. godine u službi pružanja pomoći jetimima, siromašnima, bolesnima...itd. Pored toga, ovo udruženje, u saradnji sa donatorima, realizuje projekte izgradnje i opremanja džamija, nabavke medicinske opreme za zdravstvene ustanove, kao i druge projekte koji su od opće koristi za građane BiH.

U saradnji sa Islamskom zajednicom i drugim ustanovama Udruženje realizuje projekte ramazanskih iftara, podjelu ramazanskih paketa, islamskih takmičenja i kvizova, štampanje edukativnog materijala i dr.
Koristimo priliku da pozovemo sve one koji žele da daju svoj doprinos i pomognu ove projekte, te na taj način unesu radost u domove jetima i onih kojima je potrebna naša pomoć i podrška.

 

 PODACI ZA UPLATU:

UDRUŽENJE „MOST POVJERENJA“
MULA MUSTAFE BAŠESKIJE BR.28
SARAJEVO

SBERBANK BH DD SARAJEVO

UPLATE U KM NA RAČUN:
140-102-001-626-3004

UPLATE U EURIMA:

SWIFT CODE: SABRBA22
IBAN BR. BA39 1401011200122639

CORRESPONDING BANK:

DUTSCHE BANK AG, Frankfurt AM Main
SWIFT CODE: DEUTDEFF